Tràmits

1300 Sol·licitud de consulta externa de documentació custodiada en el SAMLM
10/10/2016 13:26

Definició:

Procediment per a poder consultar la documentació administrativa o històrica que es conserva al Servei d'Arxiu Municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona

Documentació que cal portar:

Escolliu una sol·licitud, les trobareu a l'apartat Documents/Informacions, i seguiu les passes que s'indiquen.  
Si es vol consultar documentació protegida per la legislació actual, cal omplir la sol·licitud de documentació d'accés restringit i adjuntar-hi un document que demostri que és part interessada. Si cal presentar-ne més, el Servei d'Arxiu Muncipal es posarà en contacte amb la persona interessada a fi i efecte que aporti documentació que acrediti l'interès legítim.
Per la resta de la documentació, només la sol·licitud.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la sol·licitud degudament omplerta

Qui resol?

Servei d'Arxiu Municipal 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Cap. L'Arxiu trucarà a la persona interessada

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art: 8      

Normativa legal:

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

DECRET13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
LLEI orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
REGLAMENT que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
REGLAMENT del Servei d'Arxiu Municipal

Altres informacions d'interès:

Les dades personals són informació de persones físiques identificades o identificables. (Art. 3 LO 15/1999).

 

S'estableixen tres graus de protecciód segons la classe de dades que contingui la documentació

 

  • Nivell bàsic: Dades identificatives.
  • Nivell mig: Infraccions administratives o penals, d’hisenda pública o d’avaluació de la personalitat.
  • Nivell alt: Dades d’ideologia, religió, origen racial, salut, vida sexual, etc. En els casos que el grau o condició de discapacitat figuri com a dada accessòria es poden considerar de nivell bàsic

 

Per a poder consultar documentació que reculli informació amb una protecció de nivell mig i alt s'haurà de fer servir la sol·licitud de consulta d'expedients d'accés restringit

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica