Tràmits

1307 Reproduccions, substitució i conservació de documents
14/05/2019 09:03

Definició

Aquest tràmit permet

 • Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu
 • Obtenir la certificació expressa d'un acte, resolució o acord dels òrgans de govern que s'hagi produït a l'Ajuntament (Junta de Govern Local, Ple,...)
 • Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació

Qui ho pot demanar?

Per a aquella documentació d'accés restringit, només la persona interessada; per a la resta de la documentació, qualsevol persona.

Organisme Competent/ Responsable:

Ajuntament

Àrea tramitador

Serveis Interns

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada en l’expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial, Telemàtic, Correu Postal

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha

Requisits previs

Cal complir els requisits següents:

 • En tots els casos, s’haurà de tenir la condició d’interessat en l’expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.
 • En el cas de sol·licitud del certificat de serveis prestats a l’Ajuntament, s’haurà de prestar o haver prestat serveis a l'Ajuntament

Preu/ Taxa

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora

Dades i documents

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • REGLAMENT que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal 
 • REGLAMENT del Servei d'Arxiu Municipal

Termini de Resolució

En el cas de sol·licitud de còpia de documents el termini és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat. Suspensió: només es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l’ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Silenci administratiu

La sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori. El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
  Sol·licitud general  

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores