Trámites

1310 Sol·licitud de reproducció de documents
03/02/2016 15:33

Definició:

Procediment per a reproduir documentació que està custodiada en el Servei d’Arxiu Municipal

Qui ho pot demanar?

Per a aquella documentació d'accés restringit, només la persona interessada; per a la resta de la documentació, qualsevol persona.

Documentació que cal portar:

En el cas de documentació d'accés restringit es demanarà un document que demostri l'interés legítim, per la resta de la documentació només la sol·licitud.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar la sol·licitud a l'OIAC. Fins que no s'abonin les taxes de reproducció no es realitzaran les còpies. En els casos de documentació afectada per drets d'autor, el Servei d'Arxiu Municipal es posarà en contacte la persona interessada amb la persona detentora dels drets, a fi i efecte que acordin un preu. Fins que el Servei d'Arxiu Municipal no rebi el vist i plau del detentor dels drets d'autor, no es procedirà a realitzar les reproduccions.

Qui resol?

Servei d'Arxiu Municipal 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment 

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Cap. L'Arxiu trucarà a la persona interessada en la reproducció

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8 - Art: 8      

A Reproducció de documents de text i d'imatge fixa en suport digital.

A 1.- Imatge digital amb un resolució de menys de 200 kB, amb marca d’aigua estampada en el document digital i amb logo i escut de procedència.
Per cada document digitalitzat, 0,15 € 
A2.- Imatge digital amb una resolució de menys de 200 kB, sense marca d’aigua en el document digital, però amb logo i escut de procedència.
Per cada document digitalitzat, 1,00 € 
A 3.- Imatge digital amb una resolució de més de 200 kB, sense marca d’aigua en el document digital, però amb logo i escut de procedència S’estableix un preu mínim de 60,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada sol·licitud). Quan la finalitat de la reproducció sigui un ús sense ànim de lucre (edicions amb finalitats culturals promogudes per institucions o associacions i entitats inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament) el preu mínim quedarà sense efecte.
Per cada document digitalitzat, 3,00 € 
A 4.- Imatge digital amb una resolució de més de 200 kB, sense Marca d’aigua en el document digital, i sense logo i escut de procedència. S’estableix un preu mínim de 100,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada sol·licitud)
Per cada document, 10,00 € 
 
B Reproduccions audiovisuals en suport digital

B 1.- Imatge digital en moviment, per un minut seleccionat (amb logo i escut de procedència), 2,00 €. 
B 2.- Còpia a format digital de qualsevol imatge en moviment procedent de cintes o altres suports digitals (amb logo i escut de procedència). Per cada 30 minuts, 11,00 €. 
B 3.- Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats sense ànim de lucre (amb logo i escut de procedència), 35,00 € / minut 
B 4.- Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats amb ànim de lucre (amb logo i escut de procedència), 70,00 € / minut
 
C Consideracions
C 1.- A l’import global se li pot afegir:
C 2.- Suport físic CD-ROM, per unitat 2,00 €

C 3.- Suport físic DVD, per unitat 3,00 € 
El pagament d’aquestes taxes no eximeix en cap cas del pagament dels drets d’autor que se’n puguin derivar.

Normativa legal:

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Reglament que regula l'accés, la consulta i la reproducció de la documentació custodiada al Servei d'Arxiu Municipal
Reglament del Servei d'Arxiu Municipal

Altres informacions d'interès:

Com a norma general el Servei d'Arxiu Municipal només farà fotocòpies d'aquells documents que no estiguin relligats, i sempre que la reproducció no repercuteixi negativament en el seu estat de conservació. Els dibuixos, fotografies, gravats i mapes es reproduiran, preferentment, mitjançant fotografia, microfilm o digitalització. Pel que fa a les imatges, qui rep la còpia no té cap dret sobre la propietat intel·lectual. En el cas de publicació de la imatge haurà d’iniciar el nom i la procedència de la fotografia, únicament utilitzarà la imatge una vegada.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1310_01Sol·licitud de reproducció de documents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica