Tràmits

2694 Certificats i justificants d'empadronament i convivència
13/08/2019 12:40

Títol

2694.- Certificats i justificants d'empadronament i convivència   

Descripció

 • Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:
  • una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat)
  • diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)
  • una persona difunta que residia en un domicili
 • Volant d’empadronament actual: Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants. Confirmar la residència als estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent.
 • Volant d’empadronament històric: Document emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 • Volant d’empadronament col·lectiu: Document que s'emet a efectes informatius i que conté les dades padronals de totes les persones empadronades en un mateix domicili, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.
 • Volant de convivència històrica: Document que s'emet a efectes informatius i que conté les dades padronals de totes les persones que estar empadronades en un mateix domicili en una data determinada.
 • Declaracions de fe de vida: És el document pel qual s'acredita que una persona està viva.

 Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

 Àrea tramitadora

Oficina d’Informació Atenció al Ciutadà

Classificació temàtica

Padró habitants.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal.

 Cas que es vulgui fer presencial a l’OIAC cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

 D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

El requisit previs és:

 • Estar empadronat al municipi o haver-ho estat amb anterioritat.

Preu/ Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

Cal aportar la documentació següent:

En tots els casos:

 • Document identificatiu de la persona interessada (NIE, Passaport, DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).

En el cas d'existència de representant:

 • En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant i document identificatiu del representant i de l'interessat. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació complementària següent:

 • Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant

En el cas de demanar volant col·lectiu (referit a les dades de tota la família) de forma telemàtica mitjançant actuació automatitzada de l'administració es requereix:

 • Indicar nom, dos cognoms i DNI (o data de naixement en el cas de menors de 14 anys) de tots els membres de la família.

Impresos del tràmit

Sol·licitud General

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions)

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores