Tràmits

Declaracions de Fe de Vida (per a pensionistes de països estrangers)
29/05/2018 11:37

Codi del tràmit: 

1023

Definició:

És el document pel qual s'acredita que una persona està viva. 

Com es pot tramitar

Internet Aquest tràmit no està disponible electrònicament
Presencialment  Adreceu-vos a L'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). 
  Adreça:Plaça de la Vila, 1, baixos. (Edifici Casa Consistorial)
   

 

 

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interesada que ho requereixi.

Documentació que cal presentar: 

  1. L'imprés normalitzat emès per l'administració que requereix la fe de vida.
  2. Document identificatiu de la persona sol·licitant original (només cal presentar un dels següents):
    1. Passaport
    2. Targeta de residència
    3. Document identificatiu del país d'origen (DNI o equivalent)

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Preu

Gratuït

Unitat administrativa responsable de la tramitació

OIAC

Termini de ressolució?

Immediat

Silenci administratiu:

No s'aplica en aquest tràmit

Qui resol?

La cap de l'OIAC

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Es lliura el document de fe de vida signat o bé una acta de compareixença en la que es certifica que la persona interessada és viva.

Recurs que es pot interposar

No està subjecte a règim de recurs administratiu

Normativa legal aplicable?

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jusrídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.

Règim d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

RESTRINGIT

L'accés a la informació continguda en aquest tràmit és de règim tancat al contenir dades protegides per l'article 7 de la Llei 15/1999. Només es cediran les dades a aquelles administracions que segons la llei hi tinguin accés, o bé que les sol·licitin quan siguin necessaris per a exercir les respectives competències. També s'ha de donar accés a la persona que té les dades, accés a revisió, correcció, o cancel·lació de les mateixes, segons el que es disposa a l'art 16 de la llei 15/1999.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica