Tràmits

Gestió del Padró d'Habitants: Alta
31/07/2018 11:31

Codi del tràmit:

1081

Definició:

Inscripció en el padró municipal d’habitants de persones procedents d’altres municipis de l’estat espanyol o bé per trasllat des de l’estranger.

És necessari tenir actualitzades les dades del padró municipal d’habitants, per poder acreditar degudament el domicili, per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.

Com es pot tramitar:

 1. Telemàtic:Aquest tràmit no està disponible electrònicament
 2. Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 

Qui ho pot demanar:

Qualsevol ciutadà o ciutadana procedent d’un altre municipi de l’estat espanyol o de l'estranger que vingui a viure a Lloret de Mar.

Documentació que cal portar:

 1. Original del document d’identitat en vigor de la persona sol·licitant: DNI, tarjeta d’identitat d’estranger (NIE) o passaport. Les persones dela Unió Europea presentaran l’original del document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si disposen d'ell.
 2. Original del llibre de família, en casos de menors d’edat. En cas de disposar-ne, original del document d’identitat del menor: DNI, NIE o passaport.
 3. En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors o tutors legals:
  1. Autorització original de l'altre progenitor, junt amb una fotocòpia del document d’identitat d’aquest, per poder realitzar l'alta del menor en el seu domicili, o bé,
  2. Original de la resolució judicial de guàrdia i custòdia del menor, o bé,
  3. Declaració responsable de la persona progenitora per a l'inscripció de menors no emancipats en el padró municipal d’habitants, junt amb una fotocòpia del document d’identitat (imprès facilitat per l’OIAC).
 4. Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge:
  1. Escriptura de propietat de la finca o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé,
  2. Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària. Si el contracte de lloguer no és expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer, o bé,
  3. Contracte o factura de subministrament d'aigua, electricitat o gas a nom de la persona sol·licitant.

Període de l'any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

Preu:

Gratuït.

Unitat administrativa responsable de la tramitació:

160 Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)

Termini legal de resolució:

El termini per notificar la resolució a l’interessat és de 3 mesos. 

Silenci administratiu:

Si l’Ajuntament no notifica dins del termini dels 3 mesos la resolució estimatòria o desestimatòria, operarà el silenci positiu, i el ciutadà quedarà a tots els efectes empadronat en el municipi.

Recurs que es pot interposar:

En cas de denegació de la inscripció serà necessària una resolució motivada per part de l’Alcalde o regidor/a en qui delegui, fent-se constar que serà susceptible d’impugnació davant l’Ajuntament i la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quina documentació lliura l'Ajuntament:

Si es demana, volant o certificat d'empadronament.

Normativa legal aplicable:

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Règim d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

Restringit. Només es cediran les dades a aquelles administracions que segons la llei hi tinguin accés, o bé que les sol·licitin quan siguin necessaris per a exercir les respectives competències, i exclusivament per als assumptes en que sigui rellevant conèixer la residència o el domicili. També s'ha de donar accés a la persona que té les dades, accés a revisió, correcció, o cancel·lació de les mateixes, sense anar en contra de l'obligatorietat d'estar empadronat. 

 

Normativa d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

 • Article 40.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les dades que consten al Padró són confidencials i l’accés a les mateixes es regeix per les normes que regulen l’accés administratiu dels ciutadans als arxius i als regis tres públics
 • Article 135.2 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals (RDTPEL), aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig, limita l’accés a les dades contingudes en el Padró a les persones interessades.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica