Tràmits

2675 Declaracions d'alta del padró municipal d'habitants
14/08/2019 11:32

2675.- Declaracions alta padró municipal d’habitants  

Descripció

Inscripció en el padró municipal d’habitants de persones procedents d’altres municipis de l’estat espanyol o bé per trasllat des de l’estranger o bé per naixement.

És necessari tenir actualitzades les dades del padró municipal d’habitants, per poder acreditar degudament el domicili, per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Classificació temàtica

Padró habitants

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé en el cas dels menors d’edat,  un dels seus progenitors o tutors legals.

Canals de tramitació

Presencial, cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

 • Original del document d’identitat en vigor de la persona sol·licitant: DNI, tarjeta d’identitat d’estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran l’original del document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si disposen d'ell.
 • Original del llibre de família, en casos de menors d’edat. En cas de disposarne, original del document d’identitat del menor: DNI, NIE o passaport.
 • En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors:
 • Original de la resolució judicial de guàrdia i custòdia del menor, o bé,
 • Declaració responsable per la inscripció de menors no emancipats en el padró municipal d’habitants, junt amb les fotocòpia dels documents d’identitat dels progenitors, pare/mare o tutor legal. (Document facilitat per l’OIAC...Enllaç al document.
 • Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge:
 • Escriptura de propietat de la finca o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé,
 • Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer, o bé,
 • Declaració-autorització de residència de la propietat de l’immoble. Per tal que aquesta autorització sigui vàlida, cal que es presenti acompanyada de la fotocòpia del DNI del propietari/ària, i dels documents originals de les persones als quals es fa referència (DNI, NIE, passaport o llibre de família, en cas de persones menors d’edat). (Document facilitat per l’OIAC...vegeu model).
 • Contracte o factures de subministrament d'aigua, electricitat o gas a nom de la persona sol·licitant.
 • En el cas d’empadronament mitjançant un representant caldrà presentar un poder notarial de representació per fer l’alta en el padró municipal d’habitants.
 • En cas d’empadronar-se en un establiment col·lectiu caldrà presentar l’autorització del director/a del centre junt amb una fotocòpia del DNI d’aquest/a.
 • En cas d’empadronar-se en una vivenda propietat d’una societat caldrà presentar:
 • Escriptures de constitució de la societat.
 • Declaració-autorització de residència per part de l’administrador/a de la societat. (Document facilitat per l’OIAC...vegeu model)..
 • Fotocòpia DNI administrador/a.
 • DNI original de la persona interessada.

Impresos del tràmit

impresos INE la Carme em passarà la resolució de l?INE (declaració menor declaració propietat)

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu, 3 mesos.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès à 

ADVERTIMENT: El falsejament de dades que es declarin a efectes d’inscripció en el padró municipal d’habitants pot ser considerat delicte. En tot cas, la Llei Orgànica 2/2009, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, determina que seran faltes greus, que es poden sancionar amb multa fins a 10.000€ i/o expulsió del territori nacional, tant el falsejament de les dades padronals com el consentiment per part de la persona titular de l’habitatge, o persona habilitada, de la inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona estrangera quan l’habitatge no constitueixi la seva residencia real i efectiva. Els casos que es detectin seran posats en coneixement de les autoritats competents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores