Tràmits

2678.Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants
20/08/2019 09:27

Codi tràmit

2678

Descripció

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Classificació temàtica

Padró habitants.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé en el cas dels menors d’edat,  un dels seus progenitors o tutors legals.

Canals de tramitació

Presencial, cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar empadronat a Lloret de Mar

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

 • Original del document d’identitat en vigor de la persona sol·licitant: DNI, tarjeta d’identitat d’estranger (NIE) o passaport. Les persones de la Unió Europea presentaran l’original del document d'identitat del seu país i el certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers, si disposen d'ell.
 • Original del llibre de família, en casos de menors d’edat. En cas de disposarne, original del document d’identitat del menor: DNI, NIE o passaport.
 • En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors:
 • Original de la resolució judicial de guàrdia i custòdia del menor, o bé,
 • Declaració responsable per la inscripció de menors no emancipats en el padró municipal d’habitants, junt amb les fotocòpia dels documents d’identitat dels progenitors, pare/mare o tutor legal. (Document facilitat per l’OIAC...Enllaç al document.
 • Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge:
 • Escriptura de propietat de la finca o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé,
 • Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer, o bé,
 • Declaració-autorització de residència de la propietat de l’immoble. Per tal que aquesta autorització sigui vàlida, cal que es presenti acompanyada de la fotocòpia del DNI del propietari/ària, i dels documents originals de les persones als quals es fa referència (DNI, NIE, passaport o llibre de família, en cas de persones menors d’edat). (Vegeu plantilles de documents)
 • Contracte o factures de subministrament d'aigua, electricitat o gas a nom de la persona sol·licitant.
 • En el cas d’empadronament mitjançant un representant caldrà presentar un poder notarial de representació per fer l’alta en el padró municipal d’habitants.
 • En cas d’empadronar-se en un establiment col·lectiu caldrà presentar l’autorització del director/a del centre junt amb una fotocòpia del DNI d’aquest/a.
 • En cas d’empadronar-se en una vivenda propietat d’una societat caldrà presentar:
 • Escriptures de constitució de la societat.
 • Declaració-autorització de residència per part de l’administrador/a de la societat. (Vegeu lantilles de documents).
 • Fotocòpia DNI administrador/a.
 • DNI original de la persona interessada.

Impresos del tràmit

Sol·licitut general, declaració menors i declaració del propietari de l'habitatge

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Positiu, 3 mesos.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

ADVERTIMENT: El falsejament de dades que es declarin a efectes d’inscripció en el padró municipal d’habitants pot ser considerat delicte. En tot cas, la Llei Orgànica 2/2009, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, determina que seran faltes greus, que es poden sancionar amb multa fins a 10.000€ i/o expulsió del territori nacional, tant el falsejament de les dades padronals com el consentiment per part de la persona titular de l’habitatge, o persona habilitada, de la inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona estrangera quan l’habitatge no constitueixi la seva residencia real i efectiva. Els casos que es detectin seran posats en coneixement de les autoritats competents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores