Tràmits

Gestió del Padró d'Habitants: Defuncions
31/07/2018 13:49

Codi del tràmit:

1083

Definició:

Baixa per defunció en el Padró Municipal d’Habitants de Lloret de Mar.

Com es pot tramitar:

  1. Telemàtic:Aquest tràmit no està disponible electrònicament
  2. Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)

Qui ho pot demanar:

Qualsevol persona que pugui acreditar la baixa per defunció de la persona que vol donar de baixa.

Documentació que cal portar:

  1. Certificat de defunció expedit pel Registre Civil

Període de l'any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

Preu:

Gratuït.

Unitat administrativa responsable de la tramitació:

160 Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)

Termini legal de resolució:

Immediat. 

Silenci administratiu:

No s'aplica

Recurs que es pot interposar:

No s'aplica.

Quina documentació lliura l'Ajuntament:

Si es demana, volant o certificat.

Normativa legal aplicable:

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Règim d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

Restringit. Només es cediran les dades a aquelles administracions que segons la llei hi tinguin accés, o bé que les sol·licitin quan siguin necessaris per a exercir les respectives competències.

Normativa d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

  • Article 40.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les dades que consten al Padró són confidencials i l’accés a les mateixes es regeix per les normes que regulen l’accés administratiu dels ciutadans als arxius i als regis tres públics
  • Article 135.2 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals (RDTPEL), aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig, limita l’accés a les dades contingudes en el Padró a les persones interessades.

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica