Tràmits

Gestió del Padró d'Habitants: Naixements
31/07/2018 13:50

Codi del tràmit:

1084

Definició:

Nova inscripció en el Padró Municipal d’Habitants de Lloret de Mar per naixement.

És necessari tenir actualitzades les dades del padró municipal d’habitants, per poder acreditar degudament el domicili, per a la realització de gestions i poder gaudir dels serveis públics: escolarització, assistència sanitària i altres.

Com es pot tramitar:

 1. Telemàtic:Aquest tràmit no està disponible electrònicament
 2. Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)

Qui ho pot demanar:

Els progenitors del nadó o el seu tutor/a legal.

Documentació que cal portar:

 1. Original del llibre de família on consti la inscripció en el Registre Civil del menor 

 2. Original del DNI del pare/mare que fa el tràmit

Període de l'any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

Preu:

Gratuït.

Unitat administrativa responsable de la tramitació:

160 Oficina d'Informació i Atenció  Ciutadana (OIAC)

Termini legal de resolució:

El termini per notificar la resolució a l’interessat és de 3 mesos. 

Silenci administratiu:

Si l’Ajuntament no notifica dins del termini dels 3 mesos la resolució estimatòria o desestimatòria, operarà el silenci positiu, i el ciutadà quedarà a tots els efectes empadronat en el municipi.

Recurs que es pot interposar:

En cas de denegació de la inscripció serà necessària una resolució motivada per part de l’Alcalde o regidor/a en qui delegui, fent-se constar que serà susceptible d’impugnació davant l’Ajuntament i la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quina documentació lliura l'Ajuntament:

Si es demana, volant o certificat d'empadronament.

Normativa legal aplicable:

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Règim d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

Restringit. Només es cediran les dades a aquelles administracions que segons la llei hi tinguin accés, o bé que les sol·licitin quan siguin necessaris per a exercir les respectives competències, i exclusivament per als assumptes en que sigui rellevant conèixer la residència o el domicili. També s'ha de donar accés a la persona que té les dades, accés a revisió, correcció, o cancel·lació de les mateixes, sense anar en contra de l'obligatorietat d'estar empadronat.

Normativa d'accés a la documentació d'aquest tràmit:

 • Article 40.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les dades que consten al Padró són confidencials i l’accés a les mateixes es regeix per les normes que regulen l’accés administratiu dels ciutadans als arxius i als regis tres públics
 • Article 135.2 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals (RDTPEL), aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig, limita l’accés a les dades contingudes en el Padró a les persones interessades.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores