Tràmits

2674 Baixes per inscripcions indegudes
20/08/2019 09:39

Codi del tràmit:

2674

Descripció

Aquest tràmit permet:

 • Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.

Si es vol empadronar en un nou municipi, no cal fer cap gestió a l’Ajuntament de Lloret de Mar. Les persones han de tramitar la seva alta en el padró municipal d’habitants de l’Ajuntament del municipi de destí, i serà aquest qui comunicarà aquest moviment padronal a l’Institut Nacional d’Estadística que, posteriorment, farà la comunicació al nostre Ajuntament per tal que procedeixi a la baixa corresponent.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Classificació temàtica

Padró habitants.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits de baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal.

Cas que es vulgui fer presencial a l’OIAC cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar empadronat a Lloret de Mar.

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

 • Sol·licitud general demanant la baixa

Impresos del tràmit

Sol·licitud General

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

 • Baixa presencial / telemàtica: màxim 3 mesos..
 • Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger, presencial o telemàtic: immediata.

Silenci administratiu

Positiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores