Tràmits

2679 Renovacions / confirmacions de l'empadronament per a persones estrangeres
20/08/2019 09:53

Codi tràmit

2679

Descripció

Aquest tràmit permet:

 • Renovar l'empadronament als estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
 • Confirmar la residència als estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana

Classificació temàtica

Padró habitants.

Qui el pot demanar

En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada o en el cas dels menors d’edat un dels seus progenitors o tutors legals.

En el cas de la confirmació d'estrangers comunitaris amb permís de residència permanent ho pot fer l'interessat o interessada o en el cas dels menors d’edat un dels seus progenitors o tutors legals.

Canals de tramitació

Presencial, cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

La renovació s'ha de fer, en el cas dels estrangers no comunitaris sense permís de residència, cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament.

En el cas dels estrangers comunitaris amb permís de residència, el termini que s'especifiqui al requeriment que s'envia a la persona interessada per a què es realitzi la confirmació.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Ser estranger.
 • Estar empadronat al municipi.

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

Cal aportar la documentació següent:

En tots els casos:

 1. Original del document d’identitat en vigor de la persona sol·licitant: targeta d’identitat d’estranger (NIE) o passaport. Original del llibre de família, en casos de menors d’edat. En cas de disposar-ne, original del document d’identitat del menor: NIE o passaport.

En cas que amb la renovació o confirmació de l’empadronament s’efectuï un canvi de domicili caldrà aportar:

 1. Original de documentació acreditativa del dret d’ocupació de l’habitatge:
 2. Escriptura de propietat de la finca o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé,
 3. Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària. Si el contracte de lloguer no està expressament vigent (per exemple, s’ha prorrogat expressament però no consta cap documentació escrita de què s’ha produït aquesta pròrroga) també s’haurà d’aportar original o acreditació bancària del darrer rebut de lloguer, o bé,
 4. Declaració-autorització de residència de la propietat de l’immoble. Per tal que aquesta autorització sigui vàlida, cal que es presenti acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat del propietari/ària, i dels documents originals de les persones als quals es fa referència ( NIE, passaport o llibre de família, en cas de persones menors d’edat). (Document facilitat per l’OIAC...Enllaç al document.
 5. Contracte o factures de subministrament d'aigua, electricitat o gas a nom de la persona sol·licitant.

En cas d’empadronar-se en un habitatge de propietat d’una societat caldrà presentar:

 1. Escriptures de constitució de la societat.
 2. Declaració-autorització de residència per part de l’administrador/a de la societat.
 3. Fotocòpia DNI administrador/a.
 4. DNI original de la persona interessada.

Impresos del tràmit

Sol·licitud, declaració menors, declaració del propietari de l'habitatge

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

Si les persones que es troben en aquesta circumstància no realitzen la renovació o confirmació dins el termini en l’OIAC, l’Ajuntament iniciarà els tràmits per donar-los de baixa amb la finalitat de tenir actualitzat el Padró Municipal d’Habitants.

ADVERTIMENT: El falsejament de dades que es declarin a efectes d’inscripció en el padró municipal d’habitants pot ser considerat delicte. En tot cas, la Llei Orgànica 2/2009, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, determina que seran faltes greus, que es poden sancionar amb multa fins a 10.000€ i/o expulsió del territori nacional, tant el falsejament de les dades padronals com el consentiment per part de la persona titular de l’habitatge, o persona habilitada, de la inscripció en el padró municipal d’habitants d’una persona estrangera quan l’habitatge no constitueixi la seva residencia real i efectiva. Els casos que es detectin seran posats en coneixement de les autoritats competents.Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores