Trámites

1179.- Inscripció, modificació i baixa al Registre Municipal d’Entitats
04/06/2019 10:52

Descripció

El Registre Municipal d'Entitats és el conjunt de les dades que permeten a l'Ajuntament de Lloret de Mar el coneixement del nombre d'entitats existents que tenen la seu i realitzen les seves activitats en el municipi, els seus objectius i la seva representativitat, al efectes d'aconseguir una correcta política municipal pel foment de l'associacionisme ciutadà. 
Alhora, és l'acompliment del dret d'inscripció en un registre segons estableix la normativa vigent de caràcter local per a totes les entitats i/o associacions, a efectes de la publicitat i per tal de poder ser subjecte a determinats drets com a entitat pública.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Participació Ciutadana i Transparència

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Qualsevol entitat sense ànim de lucre, l'objectiu de la qual sigui la defensa o millora dels interessos generals o sectorials, dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar, o qualsevol altra de característiques anàlogues, legítimes en el marc constitucional democràtic, i per tant amb una finalitat comuna d'interès general i que es comprometen a posar en comú els seus coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. 
En la consideració del que és una entitat municipal, es segueix el criteri de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques que porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets (sindicals i patronals).

Canals de tramitació

Telemàtic

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha

Requisits previs

 1. Identificació del sol·licitant
 2. Concreció de la informació que es sol·licita.
 3. Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora vigent.

Dades i documents

Inscripció d’una entitat al Registre Municipal d’Entitats
 • Escrit de sol·licitud en el qual s'especifiquen els objectius de l'entitat 
 • Còpia dels Estatuts de l'entitat, datats i signats per tots els socis fundadors, i validats per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat.
 • Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics quan les seves característiques ho exigeixin (exceptuant els grups estables)
 • Còpia de L'acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors).
 • Domicili social de l’entitat i dades de contacte 
 • Certificació del nombre de socis 
 • Còpia del NIF de l'entitat.
 • Una fotocòpia de cadascun dels DNI, passaports o permisos de residència de tots els socis fundadors
 Modificació de dades d’una entitat inscrita en el Registre Municipal d’Entitats
 1. Inscripció de la modificació dels Estatuts
 • Sol·licitud d'inscripció de la modificació dels Estatuts.
 • El certificat relatiu a l'acord de la modificació d'estatuts, signat pel secretari amb el vistiplau del president.
 • La còpia de la versió actualitzada dels Estatuts modificats i validats pel Departament de Justícia, signats pel secretari amb el vistiplau del president.
 1. Inscripció dels òrgans de govern d'una entitat
 • Sol·licitud
 • El certificat relatiu a l’acord de renovació parcial o total (si els càrrecs són vigents i es produeixen canvis d’algun/s membre/s o tots), signat pel secretari i el president sortints i entrants.
 Baixa d’una entitat inscrita en el Registre Municipal d’Entitats
 • Sol·licitud de baixa d'inscripció en el Registre.
 • Certificat de l’acord de baixa d'inscripció en el Registre de l’entitat, signat pel secretari amb el vistiplau del president.

 Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

 Normativa

 • Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Reial Decret 2568/198, de 28 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals
 • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
 • Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reglament del Registre municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Lloret de Mar

Termini de Resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat. Suspensió: només es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Silenci administratiu

La sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies Analíticas

Google Analytics

Cookie analítica que mide cómo interactuan los usuarios con el contenido de la página web.

Las cookies generadas por google analytics son las siguientes:

 • __utma  Se utiliza para distinguir usuarios y sesiones. Expira a los 2 años a partir de la configuración o actualitzación del sitio
 • __utmt  Se utiliza para limitar el porcentaje de las solicitudes. Expira a los 10 minutos
 • __utmb  Se utiliza para determinar nuevas sesiones o visitas. Expira a los 30 minutos después de la configuración o actualitzación del sitio
 • __utmc  Se utiliza para determinar si un usuario estaba a una nueva sesión o de visita. Expira al cerrar la sesión del navegador
 • __utmz  Guarda la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario a la página web. Expira a los 6 meses después de la configuración o actualitzación del sitio
 • __utmv  Se utiliza para guardar datos variables personalizados del visitante. Expira a los 2 años después de la configuración o actualitzación del sitio
Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros