Tràmits

1599.- Utilització d’equipaments i béns municipals
04/06/2019 11:04

Descripció

Aquest tràmit permet demanar l’autorització d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infraestructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les ordenances fiscals que corresponguin.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Serveis interns.

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da.

Canals de tramitació

Presencial, Telemàtic, Correu Postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de la sol·licitud

Amb antelació suficient a la utilització dels espais o dels materials o segons el reglament d'ús de la instal·lació corresponent (15 dies).

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic, tret dels indicats pel propi Ajuntament, en cada cas.

Preu/ Taxa

Segons ordenança fiscal corresponent.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

Els indicats pel propi ajuntament, en cada cas.

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reglaments i/ordenances corresponents

Termini de Resolució

El període màxim és de tres mesos en caràcter general.

Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que estableixi un règim diferent.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores