Tràmits

2244 Subvencions atorgades per part de la corporació local
20/08/2019 13:28

Codi del tràmit

2244

Descripció

Sol·licitud per participar en la convocatòria d'aquest Ajuntament per a l'atorgament d'ajuts econòmics a entitats, per al desenvolupament d'activitats de participació ciutadana en matèria de cultura cívica, i per al jovent entre d'altres, d'acord amb les corresponents bases reguladores.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Participació Ciutadana i Transparència

Classificació temàtica

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar

Poden sol·licitar-ho les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar.

Canals de tramitació

Telemàtic

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

L’establert a la corresponent convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases específiques al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Podeu consultar el web municipal per conèixer les bases i els seu dia de publicació.

Requisits previs

Complir els requisits i criteris específics que consten en les Bases específiques de la Convocatòria de les Subvencions.

Les entitats han de figurar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Lloret de Mar i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s'inscriguin abans de presentar la sol·licitud de la subvenció.

Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l’Ajuntament

Preu/ Taxa

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

S'haurà de presentar els tres models (sol·licitud, memòria i pressupost) amb tots els camps emplenats. En el model de sol·licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

 1. Fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant
 2. Dades bancàries de l'entitat
 3. Certificat del secretari de l'entitat on s'indiqui el nombre de socis que la componen i si s'escau, d'entre aquests, els que tenen dret a vot en les assemblees.
 4. Certificat del secretari de l'entitat amb còpia de l'acta de la darrera assemblea ordinària i del pressupost de l'entitat previst per l'any en curs

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre per a la realització d'activitats d'interès públic o social
 • Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
 • Reial Decret 2568/198, de 28 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Les bases d’execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar, així com la normativa d’organització vigent en el moment de la concessió.

Termini de Resolució

Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el previst en l'article 89 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i, si escau, en la corresponent norma o convocatòria, l'òrgan competent resoldrà el procediment.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei estableixi un termini major o així venja previst en la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que la mateixa posposi els seus efectes a una data posterior.

Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d'ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

Un cop finalitzada l'activitat objecte de la subvenció s'haurà de justificar seguint els models normalitzats que es faciliten en el web de l'Ajuntament.

Obligacions dels beneficiaris

Els perceptors de la subvenció estan obligats, a més de les obligacions especificades a l'article 14 de la LGS, també les que s'indiquen tot seguit. El seu incompliment originarà les responsabilitats que, en cada cas, corresponguin a banda de la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció:

 1. Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat per la qual va ser concedida, ajustant-se als termes del projecte.
 2. Acreditar davant aquest Ajuntament la realització de l'activitat subvencionada i complir amb els requisits, condicions i actuacions de comprovació que hagin determinat la concessió de l'ajut
 3. Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització del projecte, justificant-les adequadament d'acord amb l'establert a les bases.
 4. Els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.
 6. Amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control, disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents aplicables al beneficiari en cada cas, així com els estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de la subvenció, per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Fer constar als materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip de l'Ajuntament, reproduint fidelment la imatge corporativa municipal, i, de forma general, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
 • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
 • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
 • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
 • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
 • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers