Tràmits

1458 Processos selectius de personal
12/06/2019 12:21

Descripció

Sol·licitud per participar en la convocatòria d'aquest Ajuntament per a processos d'accés als cossos i a les escales de funcionaris o a les categories laborals mitjançant els procediments d'oposicions, concurs i concurs-oposició

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Organització i Recursos humans.

Classificació temàtica

Recursos humans

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

En el termini i forma que es dictamini en les bases de la convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, serà detallat en les bases corresponents de cada procés selectiu. Per norma general, sol ser 20 dies naturals des de la darrera publicació a diaris oficials ( BOP, DOGC i BOE)

Podeu consultar el web municipal per conèixer les bases i els seu dia de publicació.

Per a la presentació d’impugnacions el termini és de un mes

Requisits previs

Complir els requisits i criteris específics que consten en les bases de la convocatòria.

Preu/ Taxa

Segons ordenança fiscal corresponent.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

S’haurà de presentar la documentació que s’especifica a les bases de cada procés

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

  • Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)
  • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la Funció Pública.
  • Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Títol 4.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de Resolució

Els terminis del procediment selectiu s’explicitarà a les bases de cada convocatòria.

Silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores