Tràmits

1463 - Selecció de personal per selecció directa
12/06/2019 12:26

Descripció

Sol·licitud per participar en convocatòries d'aquest Ajuntament per a processos de selecció d'urgència que tenen per objecte cobrir vacants, o reforçar seccions, quan les necessitats de l'Administració no permeten esperar a la cobertura ordinària.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Organització i Recursos Humans

Classificació temàtica

Recursos humans

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

En el termini i forma que es dictamini en les bases de la convocatòria.

Termini de la sol·licitud

Segons es disposi a les bases corresponents.

Per a consultar les bases accediu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament / Oferta d’ocupació pública./ Seleccions d’urgència

Per a la presentació d’impugnacions consulteu el termini segons la convocatòria específica

Requisits previs

Complir els requisits i criteris específics que consten en les bases respectives de cada convocatòria.

Preu/ Taxa

Segons ordenança fiscal corresponent.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

S’haurà de presentar la documentació que s’especifica a les bases de cada procés

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
  • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la Funció Pública.
  • Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Títol 4.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de Resolució

Els terminis del procediment selectiu s’explicitarà a les bases de cada convocatòria.

Silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu i les especificades en les bases corresponents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores