Tràmits

1464 - Sol·licituds de treball (sol·licituds de treball sense convocatòria)
12/06/2019 12:32

Descripció

Instàncies o cartes dirigides a l’administració sol·licitant un lloc de treball sense que hi hagi cap convocatòria oberta. L’administració respondrà la sol.licitud  indicant on pot trobar informació relativa a  futurs processos selectius. El fet de lliurar un currículum no dona dret a participar en cap procés selectiu ni bossa de treball sinó existeix una convocatòria oberta a tal efecte.

Organisme Competent/ Responsable

Ajuntament

Àrea tramitadora

Organització i Recursos Humans

Classificació temàtica

Recursos humans

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Requisits previs

No correspon.

Preu/ Taxa

No procedeix.

Mitjans de pagament

No procedeix.

Dades i documents

No procedeix

Impresos del tràmit

Sol·licitud General, per accedir als impresos de l’Ajuntament cliqueu el següent enllaç

Normativa

  • Llei 7/2007, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)
  • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la Funció Pública.
  • Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Títol 4.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de Resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Silenci administratiu

Silenci administratiu negatiu.

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores