Tràmits

1001 - Llibre d'Actes de la Junta de Govern Local
03/02/2016 15:33

Definició:

Llibre d'actes de la Junta de Govern Local: Informar sobre convocatòries, acords i actes de la Junta de Govern Local

Qui ho pot demanar?

La persona interessada degudament documentada

Documentació que cal portar:

La sol·licitud, el DNI, o bé un document acreditatiu d'interès legítim.

Com es pot demanar?

Verbalment si només es vol informació verbal i per escrit si es vol certificat o còpia.

Què s'ha de fer?

Facilitar la informació verbal. Si es vol certificat o còpia, trametre la instància a la Unitat Jurídica.

Qui resol?

 

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Si és verbal cap. Si es demana per escrit, certificat o còpia de l'acord que es sol·liciti.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. art. 23
- Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. art. 96, 106 i 107
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d'organització, funcionament i de règim jurídic de les corporacions locals. art. 112 i 113

Altres informacions d'interès:

A les actes de la JGL hi ha informació que es considera d'altra protecció segons la llei 15/1999, i s'haurà d'ensenyar únicament l'accés a què té dret la persona.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores