Tràmits

1041 - Expedients de Responsabilitat Patrimonial
03/02/2016 15:33

Definició:

Informar sobre els requisits que han de reunir les reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament i registrar d'entrada els escrits de reclamació.

Qui ho pot demanar?

Tota persona que hagi patit alguna lesió en ells mateixos o en els seus béns a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics de l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

Escrit de reclamació en el que s'especifiqui, a banda de les dades identificatives del reclamant i el dia, l'hora i lloc on es produeix el dany, la relació de causalitat entre el dany produït i el funcionament del servei public municipal i l'avaluació econòmica dels danys (en cas de lesions, podrà aportar-se més endavant, quan s'hagi produit la total recuperació) . Caldrà aportar tot tipus de document que pugui ser útil per aprovar la veracitat dels fets i dels danys reclamats (informes de la policia, fotografies, declaracions de testimonis, informes pericials de valoració de danys, etc... )

Com es pot demanar?

Mitjançant reclamació per escrit dirigida a l'alcalde i presentada a l'OIAC

Què s'ha de fer?

La reclamació s'ha de presentar per escrit, dirigida a Alcaldia, i cal especificar, necessàriament, les següents dades: Les lesions produïdes, la pressumpte relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en que la lesió efectivament es va produir. L'escrit de reclamació anirà acompanyat de quantes al.legacions, documents i informacions s'estimin oportuns i de la proposició de prova, si s'escau (art. 6 RD 429/1993).

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

Dins el termini d'1 any a comptar des de la producció dany. En cas de lesions 1 any des de curació

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

La notificació dels decrets que es dicten durant el procediment

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú Arts. 139 i següents
- RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Escrit de reclamació que reuneixi els requisits especificats en l'article 6 del RD 429/1993Els requisits se citen en la fitxa de descripció del tràmit, en l'espai Que s'ha de fer?

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores