Tràmits

1042 - Expedient de Reclamació de Danys
03/02/2016 15:33

Definició:

Requerir al causant d'un dany sofert en el patrimoni de l'Ajuntament el rescabalament econòmic per a poder reparar el mal causat

Qui ho pot demanar?

Tràmit intern. Es pot generar d'ofici o per via d'una denúncia a la Policia Local.

Documentació que cal portar:

És un tràmit intern i l'inicia el propi Ajuntament.

Com es pot demanar?

Qualsevol funcionari es pot adreçar als Serveis Jurídics i aquests seran els que iniciaran el tràmit

Què s'ha de fer?

Qualsevol funcionari es pot adreçar als Serveis Jurídics i aquests seran els que iniciaran el tràmit

Qui resol?

El Secretari

Quan es pot presentar?

En el matreix moment que es té notícia que s'ha efectuat el dany

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Al ser un tràmit intern, la documentació que lliurarà l'Ajuntament seran edictes, i notificacions de decrets de l'Ajuntament

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local art. 79, 80, 82, 140, 141.
- RD 2568/1986, de 28 de novembre, reglament d'organització, funcionament y règim jurídic de les entitats locals art. 220, 221.
- RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local art. 74, 76, 79 a 741, 83, 85 a 87.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya art 199 a 201, 203, 227, 229 a 231.
- Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya art. 217.
- Decret 336/1988, de 17 d'ocutbre , pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals. Revisada a partir del decret 144/1944, de 14 de juny. Art. 175, 176, 177.
- RD 429/1993, de 26 de Març, pel qual s'aprova el reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat penal; art. 20, 21
- Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; art. 145, 146.

Altres informacions d'interès:

Es pot informar a la Policia dels danys causats als bens patrimonials de l'Ajuntament.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores