Tràmits

1060 - Gestió de Subvencions d'Altres Administracions
03/02/2016 15:33

Definició:

Rebre ajuts econòmics destinats a qualsevol àmbit competencial de l'Ajuntament, d'altres administracions, per a una millor gestió de les competències que li són pròpies, així com la infraestructura necessària per dur-les a terme.

Qui ho pot demanar?

Tràmit intern, el cap de la secció

Documentació que cal portar:

S'ha d'emplenar el formulari que ens faciliti l'Administració que concedeix la subvenció, s'ha de redactar una memòria de la subvenció, i s'hi ha d'adjuntar la documentació tècnica que es demani a la convocatòria.

Com es pot demanar?

Presencialment o per correu electrònic a la Unitat Jurídica.

Què s'ha de fer?

S'ha d'emplenar el document que facilitarà la Unitat Jurídica, així com els informes posteriors que es demanin.

Qui resol?

JGL o Alcade

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

És un tràmit intern

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, por qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Comunicar a la Unitat Jurídica que es vol presentar a la convocatòria d'una subvenció. 
2Enviar a la Unitat Jurídica la plantilla d'informe de la subvenció degudament emplenada.Guardar una còpia de les factures o bé la referència seva per a la posterior justificació de la subvenció.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores