Tràmits

1180 - Sancions per Infracció de l'Ordenança de la Policia de Via Pública i per la Venda de Begudes Alcohòliques
03/02/2016 15:33

Definició:

Expedients sancionadors per a la protecció del que s'estipula a les ordenances municipals de la policia de la via pública i per a la venda de begudes alcohòliques.

Qui ho pot demanar?

És un tràmit sancionador iniciat per la mateixa Administració.

Documentació que cal portar:

En el cas d'al·legacions, es pot aportar tota aquella documentació que es consideri necessària per fer desestimar la sanció econòmica.

Com es pot demanar?

Aquest tràmit l'inicia la mateixa administració.

Què s'ha de fer?

Quan es tingui la sanció en ferm cal donar-li compliment.

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En el moment en què l'Administració així ho disposi.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

És un tràmit intern.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: - Art:

Normativa legal:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD 1398/1993 pel qual s'aprova el reglament de procediment per a l'exercici de potestat sancionadora.
- Ordenança de Policia de la via Pública. - Ordenança municipal reguladora de la venda de begudes alcòliques.
- Decret d'Alcaldia de 02/04/2004 pel qual es fixen els imports de les sancions en matèria de Governació, i les posteriors modificacions del Decret d'alcaldia.

Altres informacions d'interès:

Contra la decisió en ferm només es podrà realitzar un recurs de reposició.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Informar del termini de què es disposa alhora de fer al·legacions. 
2Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'imputat, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos procedents. 
3Amb la sanció ferma només es podrà presentar un recurs de reposició; el termini de què disposa per presentar-lo és d'un mes. 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores