Tràmits

1071 - Certificats d'Unitat Jurídica
03/02/2016 15:33

Definició:

Document expedit per personal públic competent o per una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada segons s'estipula a la Llei 30/1992

Documentació que cal portar:

Sol·licitud i les taxes corresponents

Com es pot demanar?

Qualsevol document que demostri interès legítim amb les dades que s'ha demanat el certificat

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la sol·licitud, pagar la taxa corresponent.

Qui resol?

El secretari general

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Un certificat

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  23 - Art: 6   

Normativa legal:

- Ordenances fiscals municipals
- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim jurídic dels funcionaris amb con habilitació de caràcter nacional
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud en què s'ha d'especificar quin certificat es vol.  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores