Tràmits

1181 - Sancions per Incompliment de la Llei 10/1990 Desplegament de Bars, Bars Musicals, Discoteques i Restaurants
03/02/2016 15:33

Definició:

Sancionar els locals d'oci i restaurants que incompleixin les disposicions que estipula la legislació vigent en la matèria.

Qui ho pot demanar?

És un tràmit sancionador iniciat per la mateixa Administració.

Documentació que cal portar:

En el cas d'al·legacions, es pot aportar tota aquella documentació que es consideri necessària per fer desestimar la sanció econòmica.

Com es pot demanar?

Aquest tràmit l'inicia la mateixa administració.

Què s'ha de fer?

Quan es tingui la sanció en ferm cal donar-li compliment.

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En el moment en què l'Administració així ho disposi.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

És un tràmit intern.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: - Art:

Normativa legal:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 10/1990 de policia de l'espectacle i establiments públics
- RD 1398/1993 pel qual s'aprova el Reglament de procediemnt per a l'exercici potestat sancionadora
- Decret d'Alcaldia de 02/04/2004 pel qual es fixen els imports de les sancions en matèria de Governació, i les posteriors modificacions del Decret d'alcaldia.
- Ordre IRP 181/2007 de 30 de maig.

Altres informacions d'interès:

A partir de la tercera sanció aquesta, tindrà consideració de greu.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Informar del termini de què es disposa alhora de fer al·legacions.Són 10 dies després de rebre la notificació de la proposta de sanció.
2Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'imputat, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos procedents. 
3Pagament multa 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores