Tràmits

1510 - Contractació Procediment Negociat Sense Publicitat
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa i sobre concursos o subhastes en què s'apliqui la Llei de contractes del sector públic i presentació de pliques. En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament escollit per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats (mínim 3) i negociar les condiciones del contracte amb un o diversos d'ells.

Qui ho pot demanar?

Els plecs administratius i/o tècnics de la licitació seran notificades juntament amb la invitació a les empreses o persones interessades. Caldrà demanar ofertes, com a mínim, a tres empreses capacitades per a realitzar l'objecte del contracte.

Documentació que cal portar:

Cap si simplement es sol·licita informació. Caldrà presentar instància adjuntant les pliques (en sobres tancats) quan es vulgui prendre part en el procediment

Com es pot demanar?

Presencialment , telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Per sol·licitar informació, còpies dels plecs caldrà adreçar-se a l'OIAC. La presentació de pliques es pot fer presencialment a l'OIAC o per correu certificat, adreçades a la Unitat Jurídica.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En el moment de presentar les pliques es lliurarà còpia de la sol·licitud com a justificant de presentació de les pliques i de la fiança provisional, si s'escau.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la instància adjuntant pliques en sobres tancats, indicant que es vol prendre part en la licitació i, si s'escau, especificant que s'ha constituït la garantia provisional mitjançant xec bancari.La instància es passarà a Tresoreria per comptabilizar la forma de constitució de la garantia (aval bancari) i la còpia de la instància es donarà a la persona licitadora perquè la introdueixi dins el sobre.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores