Tràmits

1182 - Sancions per Incompliment de la Llei 8/2004 d'Horaris Comercials
10/10/2016 13:37

Definició:

Expedients sancionadors per incompliment de la normativa d'horaris comercials.

Qui ho pot demanar?

És un tràmit sancionador iniciat per la mateixa Administració.

Documentació que cal portar:

En el cas d'al·legacions, es pot aportar tota aquella documentació que es consideri necessària per fer desestimar la sanció econòmica.

Com es pot demanar?

Aquest tràmit l'inicia la mateixa administració.

Què s'ha de fer?

Presentar l'escrit a l'OIAC o demanar informació; si es vol pagar una multa es pot fer a l'OIAC

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En el moment en què l'Administració així ho disposi.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

És un tràmit intern.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: - Art:

Normativa legal:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 8/2004 d'horaris comercials
- RD 1398/1993 pel qual s'aprova el Reglament de procediemnt per a l'exercici potestat sancionadora
- Decret d'Alcaldia de 02/04/2004 pel qual es fixen els imports de les sancions en matèria de Governació, i les posteriors modificacions del Decret d'alcaldia.

Altres informacions d'interès:

A partir de la tercera sanció aquesta, tindrà consideració de greu.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Informar del termini de què es disposa alhora de fer al·legacions. Són 10 dies després de rebre la notificació de la proposta de sanció.
2 Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per l'imputat, en qualsevol moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjudici de la possibilitat d'interposar els recursos procedents.  
3 Amb la sanció ferma només es podrà presentar un recurs de reposició; el termini de què es disposa per presentar-lo és d'un mes.  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores