Tràmits

1520 - Contractació Procediment Negociat Amb Publicitat
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa i sobre licitacions en què s'apliqui la Llei de contractes de les Administracions Públiques i presentació de pliques. En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en la persona licitadora justificadament escollida per l'òrgan de contractació, proposta de la mesa de contractació, una vegada acabat el procés de selecció del contractista.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada a prendre part en una licitació per a l'adjudicació d'un contracte administratiu (adquisicions, alienacions, permutes).

Documentació que cal portar:

Cap si simplement es sol·licita informació. Caldrà presentar instància adjuntant les pliques (en sobres tancats) quan es vulgui prendre part en el procediment

Com es pot demanar?

Presencialment , telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Per sol·licitar informació, còpies dels plecs o projectes caldrà adreçar-se a l'OIAC des d'on es facilitarà, o s'informarà que els plecs i la infomació sobre els terminis de presentació es poden trobar al web de l'Ajuntament. La presentació de pliques es pot fer presencialment a l'OIAC o per correu certificat.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En cas que la persona sol·licitant ho demani, còpia del plec de clàusules i, si és el cas, del projecte tècnic. En el moment de presentar les pliques es lliurarà còpia de la instància com a justificant de presentació de les pliques i de la fiança provisional, si s'escau.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la instància adjuntant-hi pliques en sobres tancats, indicant que es vol prendre part en la licitació i, si s'escau, especificant que s'ha constituït la garantia provisional mitjançant xec bancari.La instància es passarà a Tresoreria per comptabilizar la forma de constitució de la garantia (aval bancari) i la còpia de la instància es donarà a la persona licitadora perquè la introdueixi dins el sobre.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores