Tràmits

1530 - Contractació Procediment Obert
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa i sobre licitacions en què s'apliqui la Llei de contractes dels sector públic i presentació de pliques. En el procediment obert l'empresariat interessat podrà presentar una proposició, i quedar exclosa tota negociació dels termes del contracte amb les persones licitadores.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada a prendre part en un concurs o subhasta per a l'adjudicació d'un contracte administratiu, per a l'adjudicació d'una concessió o atorgament d'autorització d'ús especial o privatiu de béns de domini públic o per a celebrar un negoci jurídic de transmissió patrimonial (adquisicions, alienacions, permutes).

Documentació que cal portar:

Cap si simplement es sol·licita informació. Caldrà presentar instància adjuntant les pliques (en sobres tancats) quan es vulgui prendre part en el procediment

Com es pot demanar?

Presencialment , telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Per sol·licitar informació, còpies dels plecs o projectes caldrà adreçar-se a l'OIAC des d'on es facilitarà, o s'informarà que els plecs i la infomació sobre els terminis de presentació es poden trobar al web de l'Ajuntament. La presentació de pliques es pot fer presencialment a l'OIAC o per correu certificat.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En cas que la persona sol·licitant ho demani, còpia del plec de clàusules i, si és el cas, del projecte tècnic. En el moment de presentar les pliques es lliurarà còpia de la instància com a justificant de presentació de les pliques i de la fiança provisional, si s'escau.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la instància adjuntant-hi pliques en sobres tancats, indicant que es vol prendre part en la licitació i, si s'escau, especificant que s'ha constituït la garantia provisional mitjançant xec bancari.La instància es passarà a Tresoreria per comptabilizar la forma de constitució de la garantia (aval bancari) i la còpia de la instància es donarà a la persona licitadora perquè la introdueixi dins el sobre.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores