Tràmits

1540 - Contractació Procediment Restringit
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa i sobre licitacions en què s'apliqui la Llei de contractes dels sector públic i presentació de pliques. En el procediment restringit només podrà presentar proposicions aquell empresariat que, en la seva sol·licitud i en atenció a la seva solvència, siguin seleccionats per l'òrgan de contractació. En aquest procediment estarà prohibida tota negociació dels termes del contracte amb les persones sol·licitants o candidates.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada que consideri que compleix amb els requisits de solvència exigits en els plecs particulars del contracte, i que prèviament hagin estat seleccionats per l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

Caldrà presentar la sol·licitud adjuntant les pliques (en sobres tancats) quan es vulgui prendre part en el procediment.

Com es pot demanar?

Presencialment , telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Per sol·licitar informació, còpies dels plecs o projectes caldrà adreçar-se a l'OIAC des d'on es facilitarà, o s'informarà que els plecs i la infomació sobre els terminis de presentació es poden trobar al web de l'Ajuntament. La presentació de pliques es pot fer presencialment a l'OIAC o per correu certificat.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En cas que la persona sol·licitant ho demani, còpia del plec de clàusules i, si és el cas, del projecte tècnic. En el moment de presentar les pliques es lliurarà còpia de la instància com a justificant de presentació de les pliques i de la fiança provisional, si s'escau.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la instància adjuntant pliques en sobres tancats, indicant que es vol prendre part en la licitació i, si s'escau, especificant que s'ha constituit la garantia provisional mitjançant xec bancari.La instància es passarà a Tresoreria per comptabilizar la forma de constitució de la garantia (aval bancari) i la còpia de la instància es donarà en el lictador perquè la introdueixi dins el sobre.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores