Tràmits

1548 - Contractació Diàleg Competitiu
03/02/2016 15:33

Definició:

Informació sobre expedients de contractació administrativa en què s'apliqui la Llei de contractes del sector públic i presentació de pliques. El diàleg competitiu es podrà utilitzar en els contractes particularment complexos, quan l'òrgan de contractació consideri que l'ús del procediment obert o el del restringit no permet una adequada adjudicació del contracte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada que consideri que compleix amb els requisits de solvència exigits en els plecs particulars del contracte, i que tinguin un producte adequat a les necessitats o requeriments anunciats per l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

Caldrà presentar la sol·licitud adjuntant les pliques (en sobres tancats) quan es vulgui prendre part en el procediment.

Com es pot demanar?

Presencialment , telefònicament o per correu electrònic a l'OIAC.

Què s'ha de fer?

Presentar les pliques amb una sol·licitud. Un cop seleccionat s'haurà de presentar l'oferta econòmica, així com s'haurà d'exposar les solucions aportades pels candidats als requeriments efectuats per l'ajuntament.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

La informació es pot sol·licitar en qualsevol moment. La presentació de pliques dins termini previst.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En cas que la persona sol·licitant ho demani, còpia del plec de clàusules i, si és el cas, del projecte tècnic. En el moment de presentar les pliques es lliurarà còpia de la instància com a justificant de presentació de les pliques i de la fiança provisional, si s'escau.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de la instància adjuntant pliques en sobres tancats, indicant que es vol prendre part en la licitació i, si s'escau, especificant que s'ha constituït la garantia provisional mitjançant xec bancari.La instància es passarà a Tresoreria per comptabilizar la forma de constitució de la garantia (aval bancari) i la còpia de la instància es donarà a la persona lictadora perquè la introdueixi dins el sobre.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores