Tràmits

1560 - Autoritzacions Vinculades al Pla d'Usos de Platges
03/02/2016 15:33

Definició:

Concessions i autoritzacions platges: Informació Pública; Facilitar còpies plec de clàusules; Informar d'aspectes relacionats amb l'expedient i la data màxima per a presentar pliques; Recepció i registre de pliques

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona

Documentació que cal portar:

Per presentar pliques: Sobres tancats d'acord amb el que s'estipula en el plec de condicions

Com es pot demanar?

La informació es pot demanar oral a l'OIAC; Per prendre part en concurs tal com s'especifica en plec

Què s'ha de fer?

Demanar informació oralment o presentar pliques

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

Les pliques dins el termini de presentació (ho indica el plec)

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

En cas que el sol.licitant ho demani, còpia del plec de clàusules i, si és el cas, del projecte tècnic.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:     

Normativa legal:

- RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
- Arts. 61 a 71 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

Caldrà recordar als interessats que abans de presentar les pliques hauran de constituir la garantia provisonal, tràmit que podran realitzar en la mateixa OIAC

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Presentació de pliques amb sobres tancats, prèvia constitució de la garantia provisional (si no consta ja dins del sobre)Caldrà determinar si es pot constituir la garantia provisional en la pròpia OIAC
2En el moment de cobrar cànon, lliurar llicència a l'interessat 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores