Tràmits

1132 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Atraccions de Fires
03/02/2016 15:33

Definició:

S'exigeix autorització per a instal·lar atraccions de fires amb tots els requisits legals necessaris

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits establerts a la normativa sectorial específica

Documentació que cal portar:

Per iniciar el tràmit cal presentar la sol·licitud, especificant el tipus d'atracció / parada que es vol instal·lar. En cas d'atraccions, especificar també l'aforament. Un cop es tingui el permís provisional s'haurà de presentar la documentació següent:
- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d'abril)
- Certificat instal·lació signat per un tècnic competent en la matèria
- Certificat extintors revisats / contracte de manteniment
- Pla d'autoprotecció
- Assegurança de responsabilitat civil de la parada

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar instància + documentació exigible

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Permís d'instal·lació d'atracció de fires

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 1, 2 i apartat C 

Normativa legal:

- DECRET 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics (DOGC 2972, de 10.9.1999)
- DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, de 02/12/1988)
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics (DOGC 1308, de 22.06.1990)
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques (BOE núm. 264, de 04/11/2003)
- Ordenança de policia de Via Pública d'11 de novembre de 2005, art 79
- Ordenança municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental
- Ordenança fiscal núm. 23 ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL art 1, 2 i apartat C
- ORDENANÇA FISCAL Núm.8 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS art. 1,2

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud 1132Especificar el tipus d'atracció / parada que es vol instal·lar
2Un cop es disposi del permís provisional d'instal·lació d'atraccions / parades a les fires cal presentar el que s'especificaa) Certificat d'instal·lació elèctric de baixa tensió (instrucció 5/2005, de 29 d'abril).
b) Certificat instal·lació signat per un tècnic competent en la matèria.
c) Certificat extintors revisats / contracte de manteniment.
d) Pla d'autoprotecció.
e) Assegurança de responsabilitat civil de la parada

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores