Tràmits

1160 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Guals i Rebaixos de Vorera
03/02/2016 15:33

Definició:

Autoritzacions per a l'ocupació de via pública amb guals i rebaixos de vorera.

Qui ho pot demanar?

Propietaris o arrendataris (o els seus representants) de garatges, aparcaments de vehicles i titulars de negocis que impliquin entrada i sortida de vehicles en l'edifici on es trobin ubicats

Documentació que cal portar:

Sol.licitud especificant la ubicació del local, garatge o aparcament, adjuntar còpia de la documentació acreditativa de la titularitat (escriptura pública, contracte d'arrendament...) i una fotografia de la vorera

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada al registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la instància, pagar la taxa corresponent i passar-la a la unitat de via pública

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

L'OIAC entrega una llicència provisional que serà definitiva quan es rebi el decret d'Alcaldia

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 38 

 

Normativa legal:

Arts 35 a 46 de la Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar (aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 14/05/2012); Art. 56 de Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol.licitud en què, a més, s'ha d'especificar la ubicació del garatge, aparcament o local. A la sol·licitud per a obtenir l'autorització de gual s'haurà de:
a) Especificar la ubicació del local, garatge o aparcament, i les dimensions corresponents a l'entrada i a l'espai que hagi d'allotjar el vehicle o vehicles.
b) Adjuntar còpia de la documentació acreditativa de la titularitat (escriptura pública, contracte d'arrendament...).
c) Presentar una fotografia impresa de la vorera i l'entrada de vehicles de l'habitatge, edificació o local.
d) En cas d'establiments d'ús industrial, comercial o de serveis, caldrà a més, presentar plànols a escala d'on accedeixen els vehicles amb indicació de la part que es destini a allotjar els vehicles, o si és el cas, a la càrrega i descàrrega de mercaderies. També caldrà adjuntar còpia de la documentació acreditativa de què el local està degudament legalitzat des del punt de vista ambiental.
2Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat (escriptura pública, contracte d'arrendament...) 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores