Tràmits

1162 - Autoritzacions Ocupació Via Pública: Baixa de Guals
03/02/2016 15:33

Definició:

Controlar les llicències de guals que es vulguin donar de baixa. Que ho realitzin amb tots els requeriments que les ordenances municipals obliguen.

Qui ho pot demanar?

Propietaris o arrendataris (o els seus representants) de garatges, aparcament de vehicles i titulars de negocis que impliquin entrada i sortida de vehicles en l'edifici on es trobin instal.lats

Documentació que cal portar:

Sol.licitud especificant la ubicació del local, garatge o aparcament, adjuntar còpia de la documentació acreditativa de la titularitat (escriptura pública, contracte d'arrendament...) i una fotografia de la vorera.

Com es pot demanar?

Mitjançant instància presentada al registre d'entrada

Què s'ha de fer?

Registrar d'entrada la instància, pagar la taxa corresponent i passar-la a la unitat de via pública.

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

L'OIAC entrega un document conforme s'ha iniciat la baixa del gual.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23 - Art: 42 

Normativa legal:

Arts 35 a 46 de la Ordenança reguladora de l'ús de la via pública de Lloret de Mar (aprovada definitivament pel Ple Municipal de data 14/05/2012); Art. 56 de Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol.licitud en què, a més, s'ha d'especificar la ubicació del garatge, aparcament o local. 
2Còpia de la documentació acreditativa de la titularitat (escriptura pública, contracte d'arrendament...) 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores