Tràmits

3751 - Comunicació prèvia d’accés per a vehicles amb garatge a la illa de vianants
03/02/2016 15:33

Definició:

Comunicar a l'Ajuntament que es disposa de tots els requisits establerts en els criteris d'accés a l'Illa de Vianants, per a gaudir de ple accés rodat a l'Illa de Vianants.  

Qui ho pot demanar?

Qualsevol vehicle que disposi d'una plaça d'aparcament de propietat o bé de lloguer amb gual dins de la zona delimitada  per l'Illa de Vianants.
Si es disposa d'una plaça d'aparcament en una comunitat de propietaris, haurà de ser l'administrador el que presenti la documentació a l'Ajuntament.

Documentació que cal portar:

S'haurà de presentar la sol·licitud normalitzada omplerta.
També s'haurà de presentar més documentació, que varia rà si es un garatge amb gual particular o bé comunitari segons s'indica a continuació:
Beneficiaris que sollicitin l'accés a l'illa de vianants per a vehicles residents que disposen d'un aparcament en la zona amb placa de gual.
L'accés serà per una subzona concreta, per un màxim de 2 vehicles, i es donarà per tots els dies i hores de l'any. Seran els que consten a continuació i hauran d'aportar, a l'OIAC els documents indicats:
-S'haurà de presentar el DNI del sol·licitant i del titular del vehicle.
-Permís de circulació del vehicle.
-Referència cadastral de l'aparcament. En el cas dels no propietaris, el contracte de lloguer o l'autorització del propietari.
-Justificant vigent del pagament de la taxa de gual.
Beneficiaris d'una Comunitat de propietaris que a través d'un administrador de la propietat presentin comunicació d'accés a l'illa de vianants, per a vehicles que disposen d'un aparcament comunitari a la zona amb placa de gual.
Serà necessari aportar la següent documentació:
Còpia de l'acord de la Junta de propietaris de la comunitat, en el qual s'autoritzi l'administrador per presentar l'esmentada comunicació a l'Ajuntament amb la relació de vehicles usuaris de l'esmentat aparcament comunitari.
-Còpia de l'acord de la junta de propietaris, en que s'autoritza l'administrador a presentar a l'Ajuntament la relació de vehicles usuaris de l'aparcament.
- DNI del titular i permís de circulació del vehicle.
-Referència cadastral de l'aparcament. En el cas dels no propietaris, el contracte de lloguer o l'autorització del propietari. -Justificant vigent del pagament de la taxa de gual.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Per a l'exercici d'aquest dret d'accés caldrà efectuar una comunicació prèvia a l'Ajuntament de Lloret de Mar, aportant tota la documentació a dalt esmentada. La comprovació per part de l'Ajuntament de la inexactitud o falsedat de qualsevol dada, manifestació o document aportat o de l'incompliment dels requisits assenyalats, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret d'accés. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Lloret de Mar en denegarà l'accés mitjançant Decret d'Alcaldia.
 

Qui resol?

Es tramita mitjançant comunicació prèvia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

La tramitació es basa en el règim de comunicació prèvia, tot i així, cas que es compleixin totes les condicions, s'entregarà un full d'assabentat amb condicions d'ús i recomenacions de funcionament per a gaudir de l'accés a la Illa de Vianantant.  Si no es presenta la totalitat de la documentació demanada, es concedirà un termini de 10 dies, si no es presenta la documentació passats aquest dies, la comunicació prèvia quedarà sense efecte.

Ordenança i article (preu en euros):

 

Normativa legal:

Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya
Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial.
Ordenança Municipal de Circulació de Lloret de Mar
Ordenança de la Policia de la Via Pública

Acord de Junta de Govern Local de 14 de maig de 2012

Altres informacions d'interès:

Les persones que tinguin accés hauran de complir amb les següents condicions:
1- L'accés és per el vehicle, no per a l'usuari
2- Accedir per la porta indicada a la Illa de Vianants
3- Mantenir neta i en bon estat la matrícula per a permetre que es pugui llegir apropiadament pel lector automàtic de matrícules
4- Si es vol donar de baixa o bé es vol canviar de vehicle s'ha d'nformar a l'Ajuntament
5- A partir del 5 vehicles donats d'alta en un mateix gual serà necessari estar al corrent dels preceptes establerts a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i el Pla d'ordenació urbana, a la corresponent llicència urbanística.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud
2Bases per a gaudir d'accés rodat a l'Illa de Vinants

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores