Tràmits

3752 - Permís d’accés per a vehicles sense garatge a la illa de vianants
03/02/2016 15:33

Definició:

Atorgar un permís d’accés a la Illa de vianants per a aquelles persones que tenen una causa contemplada a l’articulat de l’ordenança de circulació de Lloret de Mar, o bé que al·leguen una circumstància personal que requereixi el seu accés amb vehicle a l'Illa de Vianants.

Qui ho pot demanar?

Com a norma general qui no disposi d'un gual dins de la zona de vianants no pot demanar accedir-hi amb vehicle, al no disposar d'un espai físic per a aparcar-lo; recordem que es prohibit estacionar vehicles dins de la zona de vianants.  
S'ha contemplat una sèrie d'excepcions, aquestes es valoraran segons el cas. Seguidament s'expressen les excepcions contemplades.
1. Familiars d'una persona d'edat avançada i/o mobilitat reduïda que visqui en un habitatge de l'Illa de vianants al qual necessariament s'hi hagi d'accedir en vehicle.
2. Persones amb mobilitat reduïda que disposin d'una targeta especial d'aparcament per a vehicles de persones amb disminució
3. Persones propietàries o arrendatàries d'un local comercial que requereixin l'entrada excepcinalment per motius justificats.
4. Empreses que disposin de llicència d'obra i requereixin l'accés a l'obra a través de qualsevol sector
5. Persones en altres circumstàncies especials que no estiguin previstes en cap de les anteriorment descrites.

Documentació que cal portar:

Per a vehicles que compleixen parcialment les condicions generals, p.ex., veïns, comerciants, persones amb mobilitat reduïda, etc, que no disposen d'aparcament a la zona restringida amb la corresponent placa de gual, però demostren una necessitat justificada d'accés. L'accés es donarà per hores i/o dies concrets i per zona/es concreta/es d'acord amb el següent:

1) Familiars d'una persona d'edat avançada o amb mobilitat reduïda que visqui en un habitatge o Centre, al qual necessàriament s'hagi d'accedir per un determinat accés restringit. S'haurà de presentar:

 1. Fotocòpia del DNI del sollicitant i del familiar d'edat avançada o amb mobilitat reduïda.
 2. Justificant metge.
 3. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 4. Informe d'empadronament.

2) Persones amb mobilitat reduïda. Les persones amb mobilitat reduïda que disposin d'una targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb disminució podran sollicitar a l'OIAC una autorització temporal, condicionat a la validesa de la tarja i per a un únic vehicle. Hauran de presentar

 1. Fotocòpia de l'esmentada tarja,
 2. Fotocòpia del DNI,
 3. Informe d'empadronament
 4. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.

3) Persones propietàries o arrendatàries d'un local comercial que requereixin d'entrada excepcionalment per motius justificats. Caldrà que l'establiment estigui ubicat en un carrer al qual necessàriament s'hagi d'accedir per un determinat accés restringit. S'ha de presentar

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 3. Fotocòpia dels documents acreditatius del títol de propietat (o informe d'IBI en el seu defecte) o arrendament 
 4. Fotocòpia acreditativa de que el local està legalitzat des del punt de vista ambiental.


4) Tasques de càrrega i descàrrega. Els vehicles autoritzats per a càrrega i descàrrega no podran entrar en cap cas a l'illa de vianants fora de l'horari establert per a la gestió de càrrega i descàrrega, previst a les condicions generals. Si és imprescindible accedir-hi fora de l'horari marcat, caldrà sollicitar una autorització puntual i de manera justificada a l'OIAC. S'ha de presentar

 1. Fotocòpia del DNI del titular del vehicle
 2. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 3. Instància on es motivi la petició.


5) Obres a l'illa de vianants. Les empreses que disposin de llicència d'obra i requereixin d'accés a l'obra a través de qualsevol sector de l'illa de vianants, han de sollicitar a l'OIAC autorització per a l'accés i per a l'ocupació de la via pública si cal. S'ha de presentar:

 1. Fotocòpia del DNI del titular del vehicle
 2. Fotocòpia del permís de circulació del vehicle 
 3. Fotocòpia de la llicència d'obres vigent.

6) Altres circumstàncies ocasionals. Les circumstàncies ocasionals que no estiguin previstes a cap de les anteriorment descrites, s'hauran d'adreçar a la OIAC i justificar-ne el motiu. Aquesta sollicitud s'ha de fer amb una antelació de 48 hores a l'accés. En cas que no es pugui preveure, els titulars del vehicle disposen d'un termini màxim de 48 hores per presentar una justificació.

7) Accés especial a l'illa de vianants. Accés a l'illa de vianants per a persones que no compleixen cap dels requisits establerts anteriorment. Les peticions es valoraran per la Comissió de Vialitat.
 

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada, amb la documentació relacionada anteriorment.

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Un decret d'Alcaldia autoritzant l'accés a l'Illa de Vianants.

Ordenança i article (preu en euros):

 

Normativa legal:

Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya
Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial.
Ordenança Municipal de Circulació de Lloret de Mar
Ordenança de la Policia de la Via Pública

Altres informacions d'interès:

Les persones que tinguin accés hauran de complir amb les següents condicions:
1- L'accés és per el vehicle, no per a l'usuari
2- Accedir per la porta indicada a la Illa de Vianants
3- Mantenir neta i en bon estat la matrícula per a permetre que es pugui llegir apropiadament pel lector automàtic de matrícules
4- Si es vol donar de baixa o bé es vol canviar de vehicle s'ha d'nformar a l'Ajuntament  
Tots els vehicles, inclosos els de carrega i descàrrega, tindran accés a la Illa de Vianants durant el mateix horari actual, de 6 a 10 del matí i de 3 a 5 de la tarda, els set dies de la setmana. Fora d'aquest horari, l'accés només serà permès als vehicles autoritzats segons les condicions ordinàries establertes o d'altres, degudament justificades.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud
2.1Per a vehicles de familiars d'una persona d'edat avançada i/o mobilitat reduïda. Demanar la següent documentació
1.- Fotocòpia del DNI del sollicitant i del familiar d'edat avançada o amb mobilitat reduïda.
2.- Justificant metge.
3.- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
4.- forme d'empadronament.

2.2Per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda que disposin d'una targeta especial d'aparcament. Demanar la següent documentació:
1.- Fotocòpia de l'esmentada tarja
2.- Fotocòpia del DNI
3.- Informe d'empadronament
4.- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
2.3Per a vehicles que sigui de persones propietàries o arrendatàries d'un local comercial que requereixin l'entrada excepcionalment per motius justificats. Demanar la següent documentació:


1.- Fotocòpia del DNI Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
2.- Fotocòpia dels documents acreditatius del títol de propietat (o informe d'IBI en el seu defecte) o arrendament
3.- Fotocòpia acreditativa de que el local està legalitzat des del punt de vista ambiental.
2.4Per a vehicles que sigui d'empreses que disposin de llicència d'obra i requereixin l'accés a l'obra a través de qualsevol sector. Demanar la següent documentació:
1-Permís de circulació del vehicle
2-Llicència d'obres, i si cal, d'ocupació de la via pública
2.5Per a vehicles que sigui de persones en altres circumstàncies especials que no estiguin previstes en cap de les anteriorment descrites. Demanar la següent documentació:
Cal que s'adrecin a l'OIAC i justificar-ne el motiu. Aquesta sol·licitud es farà amb una antelació de 48 hores a la necessitat d'accés; i en cas que no es pugui preveure, es disposarà de 48 hores per presentar una justificació. Cas que el tramitador no sàpiga quina documentació cal que portin els interessats, cal trucar a la persona de contacte designada.
3Bases per a gaudir de l'accés rodat a l'Illa de Vianants per a vehicles que no disposen d'una plaça d'aparcament amb placa de gual

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores