Tràmits

3002 - Llicència d'Obra Menor
02/04/2019 14:11

Definició:

És l'autorització o permís que dóna l'Ajuntament per la realització d'obres de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic; així com obres d'intervenció parcial en edificacions, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació; murs de contenció de terres; construcció de dipòsits, pous, piscines; elements o instal·lacions que requereixin estructura o suport autònoms i sempre que no modifiquin la configuració arquitectònica dels edificis; i tala d'arbres integrats en arbreda en sòls de titularitat privada.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació.

Documentació que cal portar:

 • Sol·licitud normalitzada 
 • Fotografia de l'àmbit (mínim 9x9 cm)
 • Certificat alta IAE vigent contractista
 • Justificant de pagament dels tributs municipals
 • Copia del pressupost.
 • Croquis dels treballs a realitzar (obres sense projecte tècnic segons ordenança)
 • Projecte i full d'assumeix signat pel tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional.(obres ambprojecte tècnic segons ordenança)

 

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada més amunt i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Regidor competent en la matèria d'urbanisme

Quan es pot presentar?

Els dimarts i dijous de 10 a 13 h davant l'arquitecte tècnic que atendrà directament a l'OIAC, i concedirà el permís provisional, prèvia presentació de la documentació requerida i del pagament de les taxes corresponents.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència d'Obres Menors

Ordenança Fiscal i article (preu en euros):

Ord: 6 - Art:  8       

Normativa legal:

- Art. 187 a 190 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

- Art. 23 del Reial Decret Llei 8/2011, d'1 de juliol


- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

 

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud d'Obra Menor (imprès normalitzat) L'arquitecte tècnic revisa la sol·licitud i dóna el vistiplau. L'interessat procedeix a fer el pagament i es registra la sol·licitud. Retorna a l'arquitecte tècnic, que lliura a l'interessat l'informe provisional. L'arquitecte tècnic atorga els informes provisionals elsdilluns,  dimarts i els dijous (10 a 14 h). La presentació en altres dies comportarà la remissió de la documentació directament a la Unitat d'Obres per a la seva tramitació ordinària.
2
 • Sol·licitud normalitzada
 • Fotografia de l'àmbit (mínim 9x9 cm)
 • Certificat alta IAE vigent contractista
 • Copia del pressupost.
 • Croquis dels treballs a realitzar (obres sense projecte tècnic segons ordenança)
 • Projecte i full d'assumeix signat pel tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional.(obres ambprojecte tècnic segons ordenança)
 
3 Pagament previ de les taxes  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores