Trámites

3003 - Llicència Ocupació Via Pública i Tall de Carrer per Obres
08/04/2019 14:47

Definició:

És l'autorització o permís que dóna l'Ajuntament per a ocupar la via pública amb e contenidors, materials, bastides, grues-torre, etc., o bé autoritzant talls de carrer per motiu d'obres de construcció.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud, adjuntant un plànol de situació on s'indiqui lespai a ocupar o bé la longitud de tall de carrer. Cal especificar les dates d'ocupació (dies i/o hores), indicant el número d'expedient.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC o telemàticament. Les instàncies/sol·licituds de tall de carrer i les ocupacions de via pública s’hauran de presentar amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 10 DIES HÀBILS a la data en què es pretengui dur a terme aquest tall de carrer o ocupació, als efectes de poder dictar resolució d’autorització, si s’escau, mitjançant Decret d’Alcaldia, i prèvia l’obtenció dels informes favorables de les àrees competents. La manca de resolució equivaldrà a la seva desestimació.

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Segons decret d'alcaldia 157/2008, el tècnic competent, és l'autoritzat per a autoritzar l'ocupació de via pública.

Quan es pot presentar?

Els dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 h davant l'arquitecte tècnic que atendrà directament a l'OIAC

.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Autoirització d'ocupció de la via pública

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 23- Art:  2       

Normativa legal:

  • Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i el control  de les obres.
  • Ordenança municipal de la policia de la via pública.
  • Decret d'Alcadia 157/2008.

 

Altres informacions d'interès:

A fi i efecte d'agilitzar la tramitació de l'autorització es recomana realitzar la sol·licitud els dies que hi hagi el tècnic a l'OIAC. Igualment s'informa que per abreujar el temps de tramitació s'indica que es demanarà el número de llicència.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Instància  
2

Sol·licitud, adjuntant un plànol de situació on s'indiqui lespai a ocupar o bé la longitud de tall de carrer. Cal especificar les dates d'ocupació (dies i/o hores), indicant el número d'expedient.

 
3 Pagament de les taxes municipals  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores