Tràmits

3004- Llicència de Parcel·lació
03/02/2016 15:33

Definició:

Divisió simultània o segregació successiva de terrenys en dos o més lots, en qualsevol classe de sòl, que, per raó de les característiques físiques dels terrenys, de la delimitació d'aquests per vials existents o de nova creació, de la implantació de serveis o l'edificabilitat descrita per l'operació de divisió, faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d'edificis o instal·lacions per a destinar-les a usos urbans. També s'entén per parcel·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les especificades anteriorment, sense divisió o segregació de finques, en les quals s'alienin o s'arrendin parts indivisibles d'una finca determinada, amb la incorporació del dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys, així com la constitució d'associacions o societats en les quals la qualitat d'ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d'utilització exclusiva referit anteriorment.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de la persona interessada.

Documentació que cal portar:

Escriptura de propietat de la/les parcel·les, i el projecte redactat per un tècnic competent en la matèria, segons el que s'especifica a continuació.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Regidoria

Quan es pot presentar?

Presencialment a l'OIAC

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de Parcel·lació

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:      

Normativa legal:

- Art. 187 a 190  i 191 a 196 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (DL. 1/2010, de 3 d'agost).

- Art. 23 del Reial Decret Llei 8/2011, d'1 de juliol

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitut degudament omplerta  
2Escriptura de propietat de la/les parcel·les 
3Pagament taxes (NO s'ha de fer en el moment de presentar la sol·licitud, sino en el moment de recollir la llicència) 
4Projecte redactat per personal tècnic competent (per duplicat)El projecte ha de constar de:
- Memòria en la qual es faci referència al pla que estableixi les condicions de la parcel·lació; es descrigui la finca a parcel·lar; es justifiqui jurídicament i tècnicament l'operació de la parcel·lació; i es descriguin les parcel·les resultants amb expressió de les seves superfícies i localització.
- Plànol de situació E/1:2000, sobre la base del POUM, que determini la localització de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud.
- Plànol d'emplaçament E/1:500, sobre la base del POUM, amb identificació de les llindes de la finca o finques a que es refereix la sol·licitud.
- Plànol de parcel·lació E/1:200 acotat i amb indicació de les superfícies de les parcel·les resultants indivisibles, representades dins de les coordenades U.T.M. que pertanyen al municipi, la qualificació urbanística dels lots i els terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals, definició de les edificabilitats de les parcel·les resultants i situació de les escomeses.
- Justificació registral i descripció de la finca o finques a parcel·lar, i de la seva superfície, amb certificació de l'estat de domini i càrregues de les finques.
- La numeració de les parcel·les respectaran la nomenclatura preexistent, afegint les lletres corresponents.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores