Tràmits

3005 - Llicència de Primera Ocupació i Devolució de Fiances
03/02/2016 15:33

Definició:

És l'autorització o permís que dóna l'Ajuntament per l'ocupació i utilització dels edificis de nova construcció, així com per als que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral i el retorn de l es fiances presentades pel promotor per la realització de les obres.

Qui ho pot demanar?

El promotor d'una obra una vegada finalitzada. En el cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de l'interessat.

Documentació que cal portar:

  1. Sol.licitud (descarregar model)
  2. Certificat final d'obres visat pel col.legi professional i signat pels tècnics que han portat la direcció de l'obra (descarregar model)
  3. Alta de l'impost sobre bens immobles
  4. Còpia del llibre de l'edifici (habitatge plurifamiliar)
  5. Certificat tècnic de la Direcció Facultativa
  6. Pagament taxes de llicència i de clavegueram

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada amb descripció detallada de les obres i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament de la taxa de clavegueram i els tributs municipals.

Qui resol?

Regidoria

Quan es pot presentar?

Quan ha finalitzat l'edificació

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Decret comunicant la conformitat amb la primera ocupació en cas que l'informe sigui favorable.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:     

Normativa legal:

- Art. 187.5 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (DL. 1/2010, de 3 d'agost).
- Article 64.4, de la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació de la Llei d'Urbanisme
- Interlocutòria de 19 de novembre de 2013 del Tribunal Constitucional (BOE núm. 286 de 29 de novembre de 2013).

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud primera OcupacióComprovar que es fa referència a un projecte concret (número d'expedient)
2Certificat tècnic primera ocupacióHa de ser signat pels dos tècnics que intervenen a l'obra (arquitecte i aparellador)
3Alta de l'impost de bens immobles
4Còpia del llibre de l'edifici (edifici plurifamiliar)Només en edificis plurifamiliars
5Pagament taxes de llicència de clavegueram
6Taxes municipal per la primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general destinades o no a habitatges.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores