Trámites

3007- Aprovació per a Projectes d'Actuacions Específiques d'Interés Públic, Activitats d'Explotació de Recursos Naturals, Construccions i Instal·lacions Vinculades en Sòl No Urbanitzable (art. 48)
03/02/2016 15:33

Definició:

S'exigeix llicència per tal de controlar la legalitat urbanística de l'aprovació de projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable (art. 48), així com també la de determinats projectes de noves activitats i construccions (art. 49) en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que el sol·licitant no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de l'interessat.

Documentació que cal portar:

Projecte redactat per tècnic competent.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada més amunt i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Quan es pot presentar?

Presencialment a l'OIAC

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de construcció en sòl no urbanitzable

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:     

Normativa legal:

Art. 48 i 49 Decret 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la llei d'urbanisme.

Altres informacions d'interès:

L'aprovació de la llicència resta vinculada a l'informe positiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud  
2Pagament taxes (NO s'ha de fer en el moment de presentar la sol·licitud, sinó en el moment de recollir la llicència). 
3Projecte redactat per un tècnic competent (per duplicat) 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores