Trámites

3008 - Llicència de Divisió Horitzontal
03/02/2016 15:33

Definició:

Llicència per a la constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament, independentment dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

Qui ho pot demanar?

Tothom que desitgi fer una actuació de les relacionades al punt anterior. En cas que la persona interessada no sigui el mateix interessat, o es tracti d'una persona jurídica, s'haurà d'acreditar la representació mitjançant aportació de poders, document d'autorització o compareixença personal de la persona interessada.

Documentació que cal portar:

Projecte redactat per tècnic competent (amb les especificitats que s'expressen a continuació) i l'escriptura de propietat de l'element a dividir.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Regidoria

Quan es pot presentar?

Presencialment a l'OIAC

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de divisió horitzontal

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:     

Normativa legal:

- Art. 187 a 190 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme (DL. 1/2010, de 3 d'agost).

- Art. 23 del Reial Decret Llei 8/2011, d'1 de juliol

- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Altres informacions d'interès:

No es necessita la llicència si la llicència d'obres contempla la divisió del nombre de departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud  
2Pagament taxes (NO s'ha de fer en el moment de presentar la sol·licitud, sinó en el moment de recollir la llicència). 
3Escriptura de propietat de l'element a dividir 
4Projecte redactat per personal tècnic competent (per duplicat)- El projecte ha de constar dels documents següents:
- La memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d'habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació.
- Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.
- Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
- La proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores