Trámites

3009 - Llicència de Grues i Aparells Elevadors
03/02/2016 15:33

Definició:

És l'autorització o permís que dóna l'Ajuntament per a col·locar una grua o un aparell elevador necessaris per a desenvolupar les obres per les que previament s'ha atorgat un permís d'obra major.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui o actuï en representació del titular de la llicència d'obres.

Documentació que cal portar:

DOCUMENTS PER A LA LLICÈNCIA PROVISIONAL:
- Sol·licitud normalitzada degudament complimentada
- Plànol de situació o Plànol d'emplaçament a escala 1:500, amb indicació de la superfície que ocuparà la base de la grua i la parcel·la on s'instal·larà
- Plànol de planta de la instal·lació de la grua
- Projecte tècnic redactat per un tècnic competent i visat
- Pòlissa d'assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua per un import de 600.000 euros
- Full d'assumeix del tècnic competent
- Estudi bàsic de seguretat i salut

DOCUMENTS PER A LA LLICÈNCIA DEFINITIVA:
- Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC) conforme la grua compleix les condicions de seguretat per ser muntada segons model del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme d'aparells elevadors, grues torre ITC-MIE-AEM 2
- Imprès GR1 degudament segellat per l'EIC per a la posada en servei de la grua torre
- Certificat de muntatge / instal·lació de la grua
- Certificat d'utilització
- Contracte de manteniment de grues

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud i la documentació assenyalada al punt anterior i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Regidor competent en matèria d'urbanisme.

Quan es pot presentar?

Els dilluns, dimarts i dijous de 10.00h a 14.00h davant l'arquitecte tècnic que atendrà directament a l'OIAC, i concedirà un permís provisional per instal·lar grues i aparells elevadors.

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Primer una autorització provisional que permetrà instal·lar la grua, i un cop lliurada tota la documentació s'atorga la Llicència de grues i aparells elevadors.

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 6- Art: 8     

Normativa legal:

-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-(DOGC núm. 2066, de 13/06/1995)
- Text Refós de la Llei d'Urbanisme (Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Ordenances fiscals municipals.
- Ordenança Municipal Reguladora de Les Llicències urbanístiques i El control de les Obres
- Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es modifica la de 30 de desembre de 1986.
- Ordre de 30 de desembre de 1986 (DOGC de 19./01/1987) per la qual es regula l'aplicació del reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel reial decret 2291/1985
- Ordre de 4 de setembre de 1989, per la qual s'adapta l'ordre de 30 de desembre de 1986, a la itc mie-aem-2 relativa a grues torre desmuntables per a obres del reglament d'aparells d'elevació i manutenció - Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre de 1992, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89/392/cee, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines.
- Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE 11.12.1985)
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener de 1995, pel qual es modifica el reial decret 1435/1992, de 27-11-1992, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del consell 89/392/cee, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines (BOE 8-2-1995)
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària mie-aem-2 del reglament de aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.(BOE 17.07.2003)

Altres informacions d'interès:

En el supòsit que es sol·liciti una pròrroga per a la realització de les obres, es considererà ampliada amb el mateix termini la llicència de grues i aparells elevadors.

Si en el termini d'un mes després de rebre l'autorització provisonal per a instal·lar la grua / aparell elevador, i no s'hagi registrat la documentació requerida, s'entendra com a desistida i es procedirà a realitrzar una inspecció i ulteriorment a l'arxivament de l'expedient. Fet que pot comportar l'inici d'un expedient d'infracció urbanística.

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1Sol·licitud de llicència de grues i aparells elevadorsL'arquitecte tècnic revisa la sol·licitud i dóna el vistiplau, i aquesta es trasllada a urbanisme.
2S'ha presentat tota la documentació detallada anteriormen?Entregar requeriment de deficiències
3Pagament previ de les taxes 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores