Trámites

3010 - Certificat d'Aprofitament Urbanístic
14/03/2017 14:48

Definició:

Document acreditatiu de l’aprofitament i els usos urbanístics aplicables a una o més finques concretes a l’empara de l’art. 105.2 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i art. 20 del seu Reglament.

Qui ho pot demanar?

Tothom pot demanar certificats referits a l’aprofitament urbanístic o, en general, a les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada que s’adjunta, on s’ha d’especificar, obligatòriament, la referència cadastral i adjuntar el pagament de la taxa vigent.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC o a través de la seu electrònica.

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud degudament complimentada i satisfer el pagament de la taxa municipal.

Qui resol?

Regidoria de l’Espai Urbà i Sostenibilitat

Termini per resoldre

L’Ajuntament ha de notificar els certificats en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament, un cop aportada la documentació establerta.

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Certificat d'aprofitament urbanístic

Ordenança i article (preu en euros):

Article 8 de l’Ordenança fiscal vigent núm. VIII. La taxa vigent a l’any 2016 és de 214,00 €  

Normativa legal:

  • 105 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
  •  20 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
  •  

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud Imprès normalitzat
2 Pagament previ de la taxa  
3 Referència cadastral completa  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desarrollado por Semic e-Government
Sede Electrónica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores