Tràmits

Ajuts per a Obres Sense PVC
03/02/2016 15:33

Definició:

Regular les actuacions de l'Ajuntament de Lloret de Mar, adreçades al foment i subvenció de les activitats privades que tinguin per objecte la realització d'obres que a) fomentin la utilització d'energies renovables i b) que evitin intencionadament fer servir PVC (clorur de polivinil) en conduccions elèctriques o d'aigua, aïllaments, decoració i, en general, en el subministrament de serveis o en els elements constructius d'un edifici. Així com el procediment per a la seva regulació.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que promoguin les obres com a propietaris, arrendataris, usufructuaris o per altres títols jurídics d'igual naturalesa admissibles en dret

Documentació que cal portar:

- Sol·licitud de la subvenció. - Sol·licitud de llicència d'obres i del pagament de les taxes de serveis urbanístics emesos per l'òrgan municipal competent; - Pressupost de l'actuació i memòria o projecte quan calgui; - Fotografia de l'element objecte de l'actuació quan calgui; - Títol jurídic que l'acredita com a potencial beneficiari;- Comprovant o declaració conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporació i amb la Hisenda Pública en general i també amb la Seguretat Social; - Declaració conforme el perceptor no es troba incurs en cap de les incompatibilitats previstes per al personal al servei de les administracions públiques. - Sol·licitud de la llicencia d'obres i del pagament de les taxes de serveis urbanístics emesos per l'òrgan municipal competent. El document definitiu de concessió de la llicencia s'ha d'aportar posteriorment, essent imprescindible per a la concessió de la subvenció, amb l'excepció dels casos que aquesta que s'entengui atorgada per silenci administratiu. - Pressupost de l'actuació i Memòria o projecte quan calgui. d) fotografia de l'element objecte de l'actuació quan calgui. - Títol jurídic que l'acredita com a potencial beneficiari. - Comprovant o declaració conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporació i amb la Hisenda Pública en general i, també amb la Seguretat Social, si s'escau. - Declaració conforme el perceptor no es troba incurs en cap de les incompatibilitats previstes per al personal al servei de les administracions públiques.

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud amb la documentació assenyalada al punt anterior.

Qui resol?

JGL

Quan es pot presentar?

Amb la sol·licitud de llicència d'obres

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

 

Ordenança i article (preu en euros):

Ord:  - Art:   

Normativa legal:

Bases per la concessió de subvencions per a la implantació d'energies renovables i substitució del clorur de polivinil (PVC) aprovada definitivament per Decret de 13 de gener de 1998.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1InstànciaCal presentar la sol·licitud abans de l'obtenció de la llicència d'obres
2a) Sol·licitud de la subvenció. b) sol·licitud de llicència d'obres i del pagament de les taxes de serveis urbanístics emesos per l'òrgan municipal competent; c) Pressupost de l'actuació i memòria o projecte quan calgui; d) fotografia de l'element objecte de l'actuació quan calgui; e) Títol jurídic que l'acredita com a potencial beneficiari; f) Comprovant o declaració conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporació i amb la Hisenda Pública en general i també amb la Seguretat Social; g) Declaració conforme el perceptor no es troba incurs en cap de les incompatibilitats previstes per al personal al servei de les administracions públiques. b) Sol·licitud de la llicencia d'obres i del pagament de les taxes de serveis urbanístics emesos per l'òrgan municipal competent. El document definitiu de concessió de la llicencia s'ha d'aportar posteriorment, essent imprescindible per a la concessió de la subvenció, amb l'excepció dels casos que aquesta que s'entengui atorgada per silenci administratiu. c) Pressupost de l'actuació i Memòria o projecte quan calgui. d) fotografia de l'element objecte de l'actuació quan calgui. e) Títol jurídic que l'acredita com a potencial beneficiari. f) Comprovant o declaració conforme està al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb la Corporació i amb la Hisenda PúbliEl document definitiu de concessió de la llicència s'ha aportar posteriorment, essent imprescindible per a la concessió de la subvenció, amb l'excepció dels casos que aquesta que s'entengui atorgada per silenci administratiu.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores