Tràmits

2470 Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals)
27/08/2019 09:47

2470 Comunicacions de crema (de rostolls i restes vegetals)

Descripció

En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc.

En el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març només cal fer una comunicació de crema al Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc.

Aquesta autorització únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents:

 • Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya.
 • Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal.
 • Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

El permís s'atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l'autorització expressa del/de la propietari/propietària. En l’autorització consten les condicions generals per dur a terme l’activitat, les mesures preventives i d’execució obligatòries i els casos i condicions en que l’autorització queda anul·lada i no es pot dur a terme l’activitat.

En el període comprès entre la 2ona quinzena d'octubre a la 1a quinzena de març serà necessari comunicar a l'Ajuntament la realització d'un foc en sòl no urbanitzable per a la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal.

La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l'autorització expressa de la persona propietària de la finca.

Organisme Competent/ Responsable

El formulari de sol·licitud cal adreçar-lo a l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament d'Agricultura, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi..

Àrea tramitadora

Protecció civil.

Classificació temàtica

Urbanisme, activitats i medi ambient

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu Postal.

Cas que es vulgui fer presencial a l’OIAC cal demanar cita prèvia en el següent enllaç: cita prèvia

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Amb l'antelació que fixi el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya..

Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu/ Taxa

Sense cost.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

Dades i documents

En la comunicació (2ona quinzena d'octubre a la 1a quinzena de març) els documents a aportar són:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica, la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
 • Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc.
 • El número de telèfon mòbil és OBLIGATORI per a poder enviar el avisos d'alertes.

En el cas d'autorització (2ona quinzena de març a 1a quinzena d'octubre) els documents a aportar són:

 • En el cas de treballs apícoles:
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica, la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Imprès de sol·licitud d'autorització de fer foc per la realització de treballs apícoles.
 • En el cas de treballs forestals:
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica, la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Imprès de sol·licitud d'autorització per realitzar treballs forestals.
 • En altres casos:
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica, la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
  • Imprès de sol·licitud d'autorització per fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.

Impresos del tràmit

Sol·licitud

Normativa

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals.
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de Resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

En els casos de sol·licitud d'autorització aquesta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya..

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altres informacions d’interès

Mesures Preventives

 • Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum del dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins que deixi de fumejar.
 • En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.

 

Condicions generals per encendre foc

 • Si el propietari del terreny revoca el permís per encendre foc, l’autorització queda anul·lada.
 • La persona sol·licitant accepta que l’autorització és nul.la quan el Departament de Medi ambient determini que l’índex de perill és màxim. En cas de dubte, s’ha de consultar l’agent rural de la zona.
 • La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeix mentre fa el foc.
 • La persona sol·licitant no s’ha d’apartar del foc mentre duri i s’ha d’assegurar que ha quedat apagat del tot quan se’n vagi (és a dir, s’ha d’assegurar que el foc no es revifarà per cap circumstància).
 • Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.

 

Mesures preventives obligatòries

 • Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
 • Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, s’ha d’apagar immediatament
 • No s’ha d’encendre foc amb vent. Si comença a bufar un cop encès, el foc s’ha d’apagar immediatament.
 • A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrees, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 • El foc s’ha d’apagar fins a tenir la completa seguretat que ni fumegi ni hi quedi gens de brasa. No s’abandonarà el lloc fins després d’apagar completament el foc.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores