Tràmits

Comunicació transmissió de llicència
08/08/2017 13:39

Identificació del tràmit

Definició:

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l’habilitava per exercir l’activitat.
Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l’Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia.
No es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

Pel canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, aquest canvi de titularitat es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

Tramitació

Qui ho pot demanar

L’han de formalitzar (signar) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l’activitat.

Documentació que cal portar:

 1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  1. Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  2. Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia, són assumides pel nou titular.
  3. Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
  4. Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.
 2. Declaració conjunta de transmissió de titularitat d’activitats, signada tant per l’antic titular com pel nou.
 3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, a nom del nou titular, adquirent de l’activitat, si s’escau.

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic: (en construcció)
 • Descàrrega d'impresos municipals
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

Preu del tràmit

 • Gratuït

Normativa

Ambiental i no classificades:
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitat de Lloret de Mar.
Espectacles:
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats de Lloret de Mar.
Innòcues:
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitat de Lloret de Mar.

Resolució de la tramitació

Qui resol

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

Termini legal de resolució

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

Quina documentació lliura l’Ajuntament

Assabentat

Sentit del silenci administratiu

Per la Naturalesa del tràmit no es contempla

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del procediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores