Tràmits

Llicència ambiental
08/08/2017 12:28

Identificació del tràmit

Definició:

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.
També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Tramitació

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Documentació que cal portar:

 1. Sol•licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.
 2. Projecte bàsic amb estudi ambiental.
 3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 4. Estudi d’impacte ambiental  si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.
 5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica.
 6. Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol•licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
 7. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
 8. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
 9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
 10. En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.
 11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic:
 • Descàrrega d'impresos municipals
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

On puc realitzar el pagament?

Normativa

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats de Lloret de Mar.

Resolució de la tramitació

Qui resol

La Junta de Govern Local

Termini legal de resolució

Sis mesos

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Acord de Junta de Govern Local

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del procediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores