Tràmits

Comunicació prèvia d’obertura innòcua
08/08/2017 14:30

Identificació del tràmit

Definició:

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) ni a la Llei 11/2009, però que, o bé figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o bé presenten risc d’incendi i, així mateix, d’acord amb el que disposa la Llei 16/2015, Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa i l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitats de Lloret de Mar.

Tramitació

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Documentació que cal portar:

 1. Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat.
 2. Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
 3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 4. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
 5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 6. En matèria de seguretat:
  1. Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  2. Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col•laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal•lacions o establiments incloses a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.
 7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 8. La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

Per quins mitjans es pot presentar la sol·licitud?

 • Telemàtic: (en construcció)
 • Descàrrega d'impresos municipals
 • Presencial: Adreceu-vos a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)                   
  • Adreça: Plaça de la Vila, número 1. 17310 Lloret de Mar                   
  • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 hores, i dissabte de 10 a 13.00 hores.
 • Correu Postal: A l'adreça de l'OIAC

Quin període de l'any es pot presentar la sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment

Mitjans de pagament

On puc realitzar el pagament?

Normativa

 • Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control de les activitat de Lloret de Mar.
 • Llei 16/2015, Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria

Resolució de la tramitació

Quina documentació lliura l'Ajuntament

Assabentat

Sentit del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

De quines vies de reclamació disposo

Les ordinàries del procediment administratiu

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores