Tràmits

3701 - Certificat de Mobilitat
04/05/2017 11:59

Definició:

Document expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d'actes, etc

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui disposar d'un certificat de mobilitat

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada i el pagamanet de taxes corresponents

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada i satisfer el pagament dels tributs municipals

Qui resol?

Alcaldia

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Certificat de mobilitat

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:  8      

Normativa legal:

- Ordenances fiscals municipals.
- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim jurídic dels funcionaris amb con habilitació de caràcter nacional
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals.

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud Imprès normalitzat
2 Pagament previ de les taxes  

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores