Tràmits

3703 - Canvi de Titular o Transmissió de la Llicència de Taxi
04/05/2017 12:01

Definició:

Gestionar el canvi de titularitat de la llicència de taxi, comprovant que tant el canvi de titular com el nou vehicle compleixen amb la legalitat vigent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que vulgui disposar d'una llicència de taxi i que arribi a un acord amb un titular amb una llicència de taxi.

Documentació que cal portar:

Sol·licitud normalitzada i la documentació següent:
- Carnet BTP
- Informe mèdic
- Document que acrediti la identitat del sol·licitant
- Certificat que acrediti estar al corrent del les obligacions amb la Seguretat Social
- Certificat de deutes de l'Agència Tributària
- Dues fotografies format carnet

Com es pot demanar?

Presencialment a l'OIAC

Què s'ha de fer?

Presentar una sol·licitud normalitzada, amb la documentació relacionada anteriorment i satisfer el pagament dels tributs municipals.

Qui resol?

Junta de Govern Local

Quan es pot presentar?

En qualsevol moment

Quina documentació lliura l'Ajuntament?

Llicència de servei de taxi

Ordenança i article (preu en euros):

Ord: 8- Art:  1,2    

Normativa legal:

- Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
- Ordenança de policia de via pública d'11 de novembre de 2005
- Ordenança municipal reguladora del servei del taxi a Lloret de Mar
- Ordenança fiscal Núm.8 Taxa per la prestació de serveis
- Decret d'alcaldia 499/2007 de delegació de competències a la Junta de Govern Local

Altres informacions d'interès:

 

Documents/Informacions

Ordre Document Observacions
1 Sol·licitud Imprès normalitzat
2 Pagament previ de les taxes  
3 Demanar la següent documentació - Carnet BTP
- Informe mèdic que acrediti no patir malaties infecto-contagioses. La valides d'aquests tipus d'informe és de 1 mes.
- Document que acrediti la identitat del sol·licitant
- Certificat que acrediti estar al corrent del les obligacions amb la Seguretat Social
- Certificat de deutes de l'Agència Tributària
- Dues fotografies format carnet

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores